Poďakovanie za 14. slovenskú púť do Lúrd

   Chceme sa Vám všetkým čo najúprimnejšie poďakovať za akúkoľvek pomoc, ktorou ste prispeli k realizácii 14. slovenskej púte chorých do Lúrd, ktorá sa uskutočnila od 4. do 12. júna 2015 za aktívnej spolupráce Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a všetkých železničných spoločností na Slovensku.
   Každá púť je dôkazom toho, že dobro, láska a milosrdenstvo medzi ľuďmi nevymreli. Aj v mene našich chorých Vám chceme vysloviť slová vďaky za to, že aj Vy ste otvorili svoje srdce. Ďakujeme za každú finančnú, hmotnú či
modlitbovú pomoc. Ďakujeme za Vašu zdravotnícku a dobrovoľnícku službu.
   Naším prejavom vďaky je aj to, že vo svojich modlitbách pamätáme na Vás všetkých. Všetkým Vám a Vašim rodinám vyprosujeme potrebné dary pre dušu i pre telo. Nech Vám Boh pomáha vo Vašej ďalšej každodennej práci
a službe pre dobro blížnych.

Stručná charakteristika púte v číslach:

Spracovala sr. M. Timotea

v pdf