Duchovná kytica
Svätému Otcovi Benediktovi XVI.

Milovaný Svätý Otec Benedikt XVI.!
   Pretože sa blížia Vianoce, sviatky, v ktorých túžime obdarovať našich drahých, opäť prichádzajú k Vám Vaši chorí, ale i zdraví z Rodiny Nepošvkrnenej, aby sa Vám zavďačili kvietkami lásky – modlitieb a obetí.
   Aj v tomto roku 2006 sme stáli pri Vás. Naše obety a modlitby, súženia života, to všetko sme obetovali za Vás a otcov biskupov, drahý náš pastier Cirkvi! Naše kvety pre Vás sme zbierali s láskou. Tak ako lúka, ktorá oplýva farbami kvetov, aj naše kvety pre Vás sú veľmi rozličné.
   Každý obetoval to, čo najviac mohol. My chorí sme do balíčka pre Vás, milovaný Svätý Otec, priložili modlitby, hlavne modlitby posvätného ruženca a obetovali sme za Vás svoje utrpenie, nesenie každodenného kríža. Naopak tí zdravší obetovali svoju službu našim chorým, bezvládnym a opusteným. Nezabudli ani na sväté omše, sväté prijímania, posvätné ružence. Balíček naplnený z lásky pre Vás sme ozdobili aj kvetmi sebazaprení, dobrých skutkov, odvykania si od zlých návykov, či skutkami milosrdenstva. Nech Vám rôznosť našich darov pomáha vo Vašej namáhavej práci na spáse sveta.
   Už je to druhý rok, čo pripravujeme duchovnú kyticu k Vianociam pre Vás, drahý Svätý Otec Benedikt XVI. Vy potrebujete občerstvenie, osvieženie svojej duše. Nech Vám Pán na naše prosby udelí veľa milostí, aby ste mohli bezpečne viesť Ježišovu loď na rozbúrenom mori neprajnosti. Panna Mária nech pomáha Vašim rukám, Vašim perám a nech Vaše srdce obracia vždy k Ježišovi Kristovi.
   Sme radi, že práve my trpiaci Vám môžeme takýmto spôsobom pomáhať. Častokrát našou prácou môže byť práve modlitba. Máme viac času ako zdraví ľudia, a preto môžeme venovať modlitbe viac času. Máme dobrý pocit, keď sa môžeme obetovať, vyprosovať u Pána Boha milosti. Naše Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na tento podnet – pomáhať Svätému Otcovi. Je to hlavný úmysel našich modlitieb a obetovaní. Prijmite preto od nás tieto dary, ktoré navonok možno nie sú také zaujímavé, ale dúfame, že majú duchovnú hodnotu.
   Nakoniec nám, milovaný Svätý Otec, dovoľte poďakovať sa Vám za Vašu ochotu viesť stádo Kristovej Cirkvi po ceste života za naším Panom Ježišom Kristom. Nezabúdajte, že nie ste sám. Sú s Vami slovenskí chorí, ktorých obety Vás stále sprevádzajú. Vy bojujete vo svete, my bojujeme často na svojich lôžkach, vozíčkoch, s barlami. Nech nikto nezostane bez poznania Ježišovej lásky, lásky, ktorej príchod si pripomíname teraz na Vianoce.
   Balíček k Vianociam 2006 naplnili mnohí členovia Rodiny Nepoškvrnenej zo Slovenska, Moravy, Čiech a Rumunska.

Sestra Bernadeta s Rodinou Nepoškvrnenej

Svätému Otcovi Benediktovi XVI.

Znovu sa končí rok,
v práci a strastiach plynuli Vaše dni.
Dodával sily tejto zemi každý Váš krok
ako svetlo v tmách, keď sa rozvidní.

To Vaše srdce ako čaša plná lásky
dodávala ránu odvahy,
zotrelo slzy, i bolestné vrásky,
že tento svet sa predsa napraví.

Vy však nie ste nikdy sám
a nikdy ani nebudete,
veď otvárate v srdciach Kristov chrám
na tomto zúboženom svete.

Ťarchu, čo nesiete, chceme niesť stále s Vami,
nech Vás žehná vždy Otec nebeský.
Nosí Vás v srdciach, Otec milovaný,
a vždy bude nosiť národ slovenský.

Eugénia Fabková

 

   Prvá začína Rodina Nepoškvrnenej z Dlhej pri Trnave, prináša pozdrav a pripája svoju kytičku do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. Je zložená z radostí, krížov a trápení.
   Tiež prikladáme dennú modlitbu posvätného ruženca, ktorú sa modlíme pred každou svätou omšou. Tá je obetovaná aj za zdravie Svätého Otca a na jeho úmysly. Na tento úmysel sa koná každú prvú sobotu mariánske večeradlo. Polnočná svätá omša na Vianoce je tiež každoročne rezervovaná a obetovaná za neho aj za otcov biskupov.

Za RN Terézia Polakovičová

   Prihováram sa za Vás z ilavskej väznice, zo samotky, v ktorej ma Panna Mária už 11 rokov sprevádza tajomstvami Ježišovho života a tento rok ma prvýkrát priviedla až na audienciu k eucharistickému Kristovi. Mohol som s ružencom v rukách kľačať pred svätostánkom a adorovať Pána vo sviatosti lásky. Panna Mária bola pri mne. Dôverujúc jej materinskému príhovoru, všetko, aj prosby išli cez ňu.
   Rozhodol som sa chodiť za ním pri každej príležitosti a kontemplovať ho s Pannou Máriou, aby sa necítil opustený, lebo ani on ma nenecháva samého. Emanuel – Boh s nami, ma neopustil. Bol som sám, ale s Ježišom, ktorý sa stal „prelomeným chlebom“ pre naše dni, aby bol nielen s nami, ale i v nás. A keď je Ježiš v nás, otvára naše srdce do takej miery, že nie sme nikdy osamotení – uzavretí do seba, ale eucharisticky žijeme – naše srdce bije pre všetkých.
   Milovaný Svätý Otče, moje srdce bije aj pre Vás, pre otcov biskupov, kňazov... Pamätám na Vás a všetky modlitby a obety splietam do duchovnej kytice.

Vladimír

   DD a DSS Novoť
   Za Svätého Otca Benedikta XVI. obetujem: 200 posvätných ružencov, 200 litánií, 100 svätých omší a svätých prijímaní, 20 sebazaprení, 15 návštev chorých, 4 fatimské soboty.

Jozef Belúch

   Do duchovnej kytice chceme prispieť všetkým trápením, ktoré sa v rodine vyskytne a spoločnou modlitbou od októbra do konca roka.

Terezka a Veronika
z Vranova nad Topľou

   Členky Rodiny Nepoškvrnenej z Piesku sa modlia za Svätého Otca a prosia pre neho veľa zdravia do ďalších rokov. Je nás 9 a všetky denne obetujeme za Svätého Otca posvätný ruženec.

Za všetky členky
Mária Cabanová

   Ružomberok
   Nahlasujem ako dar Svätému Otcovi od našich členiek: 5542 svätých omší, 406 svätých prijímaní, 4380 modlitieb posvätného ruženca.

Hrabovská

   Tak ako vlani celý život i smrť obetujem za Svätého Otca. Denne sa za neho modlím posvätný ruženec, litánie.

Členka RN

   Z Bíňoviec posielajú členky Rodiny Nepoškvrnenej duchovnú kyticu Svätému Otcovi a ako dar k Vianociam obetujú za neho mnoho posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania ako dar k Vianociam.

Za RN Berta Galgociová

   Hlási sa Kružlovská Huta
   Uvili sme kyticu z našich každodenných modlitieb, z našich radostí, chorôb a starostí po celý rok.
   Obetujeme: 2392 posvätných ružencov, 515 modlitieb a  ružencov k Božiemu milosrdenstvu. Vyprosujeme pre Svätého Otca dar zdravia, sily a nebeskej múdrosti do ďalších rokov jeho pôsobenia.

Ružena Mihalčinová

   Duchovná kytica je uvitá z týchto kvietkov: 383 posvätných ružencov, 218 svätých omší a svätých prijímaní, 265 sebazaprení, 18 prvých piatkov a iných modlitieb.

Ružena Repiská
z Ostrého Grúňa

   Rodina Nepoškvrnenej z Draviec – je nás málo, ale stále sme s Vami
   Pod vianočný stromček Vám, Svätý Otec, a našim otcom biskupom chceme prispieť maličkou duchovnou kyticou: 300 dní, 15 posvätných ružencov, 18 litánií k Božskému Srdcu, 10 svätých prijímaní, veľa skrytých modlitieb, obetí a k tomu každý deň dobrý skutok.

Mária, Alžbeta, Anna

   Brodské
   Zasielame Svätému Otcovi a otcom biskupom skromný vianočný darček: sväté omše, 12200 modlitieb posvätného ruženca, 4980 svätých prijímaní.

Za RN Mária Mrázová

   Pozdrav zo Sokolian
   Zasielam Vám duchovnú kyticu pre Svätého Otca, biskupov a kňazov k vianočným sviatkom: 24 svätých omší, sväté prijímania, 60 posvätných ružencov, 60 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 60 ranných a večerných chvál. Celý mesiac obetujem všetky práce, utrpenia a dobré skutky.

Alžbeta Semanová

 

   Modlím sa každý deň už tretí rok za Svätého Otca a otcov biskupov. Obetujem: každý deň posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu a tiež iné modlitby.

Mária Hepnerová

   Z Michaloviec
   Z láskou v srdci a s modlitbou na perách zalietame k Vám, Svätý Otec, a prinášame za Vás do jasličiek 20000 posvätných ružencov pomodlených za Vás a na Vaše úmysly.

Za RN Alžbeta Bliščáková

   Obetujem svoje telesné postihnutie od malička za Svätého Otca a otcov biskupov. Chodím s jednou francúzskou barlou. Prinášam mu svoje choroby a ťažkosti, práce a starosti, radosti a duchovné víťazstvá, radosť z detí a vnúčat. K tomu ešte prikladám: modlitby posvätného ruženca, krížové cesty, litánie, sväté prijímania a sväté omše.

Katarína Kostkášová,
Opiná

   Chcem aj ja troškou prispieť do duchovnej kytice pre Svätého Otca. Posielam: 365 posvätných ružencov, 12 prvých piatkov a rôzne modlitby. Sú to malé kvietky, ktoré ani dobre nie je vidieť. A hoci sú malé, ale sú Vám, Svätý Otče, ponúknuté s veľkou láskou.

Magda Ronecová,
Bánovce nad Bebravou

   My chorí, starí, bezvládni, podopierajúci sa o paličku kráčame do Božieho chrámu, aby sme prinášali čím viac obetí za nášho Svätého Otca. Otcom biskupom tiež úprimne ďakujeme.

Za spoločenstvo RN
Jolana Balážová

   Vijem duchovnú kyticu pre Svätého Otca Benedikta XVI.
   Mojou kyticou je 50 zdravasov každý deň. Okrem modlitieb sa neustále obetujem za jeho zdravie, aby privádzal ľudí každého vierovyznania k prameňu lásky, ku Kristovi.

Väzeň Tomi

   Ako súčasť môjho duchovného daru obetujem: 9 prvých piatkov, 72 dní, sväté omše, sväté prijímania a posvätné ružence. Ďalej obetujem svoje každodenné ťažkosti, kríže a trápenia.

Mária Šimášková
zo Starej Bystrice

   Hriňová
   Aj my prispievame k duchovnému daru pre nášho Svätého Otca, ktorého milujeme a denne na neho spomíname v našej vrúcnej modlitbe posvätného ruženca.

Martin Tkáč

   Zo Stankovian
   Posielame duchovný dar pre Svätého Otca Benedikta XVI. k Vianociam 2006: denne posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu a krátke modlitby.

Emília a Anna,
členky RN

   Zo svojich bolestí a trápení denne za Vás obetujem aspoň jednu, vijem ružu z denného posvätného ruženca za Vás, Svätý Otče.

Helena Wittnerová
z Prešova

   Zavar
   Posielam kytičku ako malý darček, veľa modlitieb, sväté omše, sväté prijímania a posvätný ruženec za Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov.

Za RN Marta Lovásová

   Na Svätého Otca spomíname aj my, členovia RN z Rabčíc, z malej dedinky pod Babou horou. Odovzdávame mu tohtoročnú vianočnú kyticu poskladanú z každodenných modlitieb posvätného ruženca, svätých omší, svätých prijímaní a z tichých bolestivých osobných krížov ako prejav vďaky za jeho lásku a starostlivosť.

Vilma Kolčáková

   Do duchovnej kytice duchovnými darmi prispievajú:
  
Anna SabolováPoprad – 370 posvätných ružencov, 9 deviatnikov, obetovanie osobných krížov, bolestí.
   Rodina J. GrigerekaHniezdne – 950 posvätných ružencov, 150 dní.
   Anna KleinováVeľký Folkmár – denne ruženec svetla, obetovanie choroby, ťažkostí, modlitba o 15. hod.
   Margita Švaralová – Levice – 730 posvätných ružencov.
   Margita PekárováPlaveč – denne posvätný ruženec.
   Z Fiľaková – 365 posvätných ružencov.
   Ružena MalíkováTlmače – denne posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
   Anna ŽemlováPúchov – 40 posvätných ružencov, 40 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Anna HanušovskáPoloma – krátke modlitby, 1 desiatok posvätného ruženca.
   Marta KotuľakováDlhá Lúka – denne 4 posvätné ružence.
   Iveta FrenákováHumenné – 10 dní, 3 krížové cesty, 23 svätých prijímaní, 250 posvätných ružencov, 32 svätých omší.
   Terézia Orgonášová Nitra – 54 dní.
   M. Maťovčíková Martin – 33 dní.
   Mária Koľová a Margita KoľbikováVranov nad Topľou – modlitby a osobné kríže od októbra do konca roka.
   Terézia Brezániová
– Bratislava – 250 dní, 390 posvätných ružencov.
   Margita DemeterováTrebišov – denne 3 posvätné ružence a rôzne iné modlitby, 9 prvých piatkov.
   Jana Bodyová Kežmarok – 250 dní, 50 posvätných ružencov.
   Anna KovačikováTrenčín – 9 prvých piatkov, 600 posvätných ružencov.
   Klára ŠelestakováĎurková – denne posvätný ruženec.
   Eva HolbováTrenčín – 300 svätých omší, 300 posvätných ružencov, 20 krížových ciest, denné ťažkosti.
   Anna ŠimkováRadvaň nad Laborcom – denne 3 posvätné ružence, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, krížová cesta.
   Margita Chovanová – Dolný Kubín – obetuje bolesti.
   Helena KurinskáHrčeľ – 1575 posvätných ružencov, korunka k Božiemu milosrdenstvu, deviatniky, 365 dní bolesti a radosti.
   Alžbeta Parachová Prešov – denne ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
   Mária HegedüsováDunajská Streda – obetuje zdravotné problémy, nespavosť, práceneschopnosť, rôzne modlitby.

   Likavka pri Ružomberku
  
Nezabúdame ani tento rok na Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov a prispievame do duchovnej kytice pod vianočný stromček. Usilujeme sa mu pomáhať svojimi obetami z lásky.
Obetujeme za Svätého Otca svoje kríže, trápenia, bolesti, opustenosť. Posielame svoje modlitby: 1860 posvätných ružencov, 400 celých dní, 300 litánií, 360 svätých omší so svätým prijímaním, 340 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, krížové cesty.

Za všetkých Petronela Kohútová

   S láskou a odovzdanosťou obetovali veriaci z farnosti Švedlár 2500 dní za Svätého Otca a našich otcov biskupov.

Sr. Valéria Gröhová

   Priekopa – farnosť Vrútky
Darom od Boha voláme,
pápež Benedikt XVI., Vás,
nech je s Vami spojený navždy
život náš.

S láskou posielame duchovnú kyticu k Vianociam pre Svätého Otca Benedikta XVI.: 1300 posvätných ružencov, 500 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 100 svätých omší, 200 litánií, jednu púť.

Za veriacich katolíkov z Priekopy,
Vlasta Kocmánková

   Duchovný dar pre Svätého Otca Benedikta XVI.
  
Ja sa snažím vo svojej chorobe už 11 rokov myslieť, modliť sa a obetovať za Svätého Otca a jeho záležitosti.

Sr. Petra Maria,
Holland

   10 členiek Rodiny Nepoškvrnenej zo Štefanova posiela duchovnú kyticu pre Svätého Otca: posvätný ruženec počas celého roka, sväté omše so svätými prijímaniami, spoločné kríže.

Za RN Anna Tomašovičová

   Z Jablonca
  
Naša dedinka má 188 členov Rodiny Nepoškvrnenej. Spolu sme zbierali kvety do kytice pre Svätého Otca. Tieto kvety sú živými kvetmi, obetovanými za Vás, Svätý Otče, a za otcov biskupov.
Obetujeme: 66928 dní, veľa posvätných ružencov, 12 prvých nedieľ v roku, deviatnik k trnavskej Panne Márii.
Ja osobne obetujem za Svätého Otca svoju veľkú operáciu.

Za RN Helena Nemcová

   Dulová Ves posiela do kytice pre Svätého Otca: 520 posvätných ružencov, 520 svätých omší.

Za RN Margita Džobaniková

   Kuraľany
  
Posielame dar poskladaný z obiet našich členov: každý deň v pôste krížovú cestu, adoráciu pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, každú prvú sobotu v našom chráme posvätné ružence, ružence k Božiemu milosrdenstvu, sväté omše s prijímaním Eucharistie, všetky utrpenia, ktoré prináša život.

Za všetkých členov RN
Mária Chudiványová

   Hlásia sa Lemešany
Matička Sedembolestná,
ty patrónka nášho Slovenska,
počuj naše vzdychy.

Chráň nám Svätého Otca Benedikta XVI.
denne i v noci a vyslyš nás,
aby čoskoro navštívil aj nás, naše Slovensko.
Za Svätého Otca sa denne modlíme,
milosti, ochranu pre neho prosíme.

S veľkou láskou pripájame duchovnú kyticu –
40300 modlitieb posvätného ruženca –
a splietame ich do najkrajších ruží.

Tiež ružence k Božiemu milosrdenstvu,
krížovú cestu, sväté omše, večeradlá
k Nepoškvrnenej, obety, svoje kríže a žiale.

Alžbeta Talarovičová

   Pozdrav z Fačkova
  
Pri príležitosti Kristovho narodenia sme Vám uvili duchovnú kyticu, ktorá je zložená zo 420 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, z 15330 posvätných ružencov, z našich osobných krížov a modlitieb, ktoré sme s láskou za Vás obetovali.

Členky RN z Fačkova

   Chcem venovať Svätému Otcovi Benediktovi 33 obetovaných dní zložených z utrpenia v jednej nepríjemnej robote, z hľadania práce a z modlitieb za spoločné a súkromné úmysly.
Denne sa stretávam v čase okolo 15. hodiny v modlitbe s chorými a opustenými. K mojim úbohým vzdychom a prosbám chcem tohto roku pridať aj túto duchovnú kyticu.

Mgr. Richard Vocel, ČR

   Tu Smižany
  
Rodina Nepoškvrnenej zo Smižian posiela duchovnú kyticu k Vianociam uvitú z posvätných ružencov a dní obetovaných počas celého roka, ako aj trápenia, bolesti, choroby a kríže, zvlášť od starších členov, ktorí sa celí obetujú za Svätého Otca, aby zvládol ťažkú atmosféru, ktorá vzniká na náboženskom poli.
Všetci spolu s ním cítime a tým vrúcnejšie sa modlíme a želáme mu veľa zdravia a milostí.

Agnesa Mangerová

   Spoločenstvo Rodiny Nepoškvrnenej z Hrane
  
Do kytice pre Svätého Otca posielame modlitby posvätných ružencov, 30 večeradiel, osobné modlitby za otcov biskupov.

Za RN Anna Presková

   Košice-Furča
Milovaný Ježišu,
počuj moje slová,
čo prosíme u teba
vždy a vždy znova.

Chráň nám Otca Svätého
na tele i na duchu,
nech tie naše prosby
dôjdu k tvojmu sluchu.

Denne sa modlím,
milosti pre neho prosím.

Sprevádzaj ho, Matka,
ako svojho Syna,
veď ťa vrúcne miluje,
sme jeho rodina.

K Vianociam 2006 kyticu stuhou zviazanú posiela

František Šingovský

   Bajč
   My ctiteľky RN a BBSJ z farnosti Bajč z úprimného srdca posielame pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam duchovný dar na jeho úmysel: 3070 posvätných ružencov, 90 deviatnikov k Božskému Srdcu Ježišovmu, 200 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 9 prvých piatkov, sväté omše, sväté spovede, sväté prijímania a naše každodenné trápenia.

Za RN a BBSJ M. Valentová

   Moravany nad Ondavou
  
Spolu s ostatnými členkami Rodiny Nepošvrnenej sme sa rozhodli, že odošleme duchovnú kyticu pre Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov za Moravany nad Ondavou. Každý deň za neho obetujeme modlitbu posvätného ruženca ako dar, aj 41 deviatnikov k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Za RN Anna Bačková

   Po celý rok viažeme pre Vás duchovnú kyticu, drahý Svätý Otec, a tú Vám teraz posielame. Sú to modlitby posvätného ruženca, sväté omše, sväté prijímania, naše obety, ale aj radosti, dobré skutky.

Za členov a členky z Modrovej
Pavla Turzíková

   Tu Bojnice
  
Do spoločnej duchovnej kytice ako malý dar pod vianočný stromček Vám, Svätý Otec, posielame, 1705 celých dní. Je v nich zahrnutá modlitba posvätného ruženca, účasť na svätej omši, sväté prijímania a všetky naše ťažkosti, bolesti a radosti. Pridávame 50 posvätných ružencov pomodlených navyše uvedených dní.

Za RN Baluchová

   Z našej malej dedinky Plavecký Peter
  
Blížia sa Vianoce, preto sa s radostným srdcom ponáhľame k Vám, Svätý Otče, aby sme Vám odovzdali kvety našej lásky, vpletené do bohatej vianočnej kytice. Sú to živé a pestré kvety uvité spolu s tŕním. Vložili sme ich ro rúk Panny Márie, aby ich ona sama položila na Váš vianočný stôl. Nech svedčia o tom, že Slovensko na Svätého Otca nezabúda.
Veď vieme, že Vaše otcovské srdce je vždy otvorené pre každého z nás a pre ľudí celého sveta. Trápite sa nad celým ľudstvom, ktoré sa zmieta v nepokojoch, vojnách a rôznych iných biedach.
Do vianočnej kytice sme pre Vás vložili nespočítateľné množstvo posvätných ružencov, sväté omše so svätými prijímaniami, v tichosti nesené bolesti a kríže.

Za Rodinu Nepoškvrnenej
Anna Hlavatá

   Je október a my z Valalík sa Vám znovu hlásime, celá naša rodina. Do duchovnej kytice pre Svätého Otca prispieva aj moja mama. V marci mala 92 rokov. Veľmi často sa s nami modlí aj náš vnúčik, v októbri bude mať 5 rokov. Každú sobotu sa spolu modlíme posvätný ruženec.
Mimo týchto sobôt obetujeme aj každodenné ťažkosti a trápenia. Spomíname si na Svätého Otca aj pri každodenných svätých omšiach v kostole a moja mama pri počúvaní svätej omše z rádia Lumen.

František a Margita Mervoví

   My chorí, starí a opustení sme zvyknutí každoročne Vám posielať duchovnú kyticu. I tento rok nie je výnimkou.
Ja ako ťažko zdravotne postihnutý som sa rozhodol, že vám ako duchovný dar k Vianociam pošlem moje osobné kríže, bolesti a trápenia.  Nadovšetko som myslel na Vás, keď som bol na Velehrade. Povedal som si, že bolesť, ktorú som vtedy cítil, budem obetovať za Svätého Otca.
Od našich obyvateľov z Domova nádeje Vám posielam 13000 svätých omší, 16425 posvätných ružencov, k tomu pripájam večeradlá, na ktoré chodievam cez letné obdobie s mládežou, asi 30 krát za rok.
Mladí študenti zo zdravotnej školy, ktorí chodia pomáhať chorým, obetujú svoju prácu na úmysel Svätého Otca. Pripájajú sa aj obetavé sestričky, ktoré sa tiež obetujú za Svätého Otca

Za obyvateľov z Domova nádeje
Pavol Štamm

   Hlási sa Michalová a Pohronská Polhora
  
Duchovný dar pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam: 12941 dní so všetkými modlitbami, prácami a najmä osobným krížom, dennou modlitbou posvätného ruženca všetkých členov a 9851 posvätných ružencov navyše.
Členovia z Pohronskej Polhory obetujú 5695 dní a dennú modlitbu posvätného ruženca a okrem toho 4395 posvätných ružencov.

Za všetkých Cecília Vlčková

   Každý deň sa spolu modlíme 3 ružence
  
Tak ako po minulé roky aj teraz sa chceme zapojiť do duchovnej kytice pre Svätého Otca a jeho pomocníkov otcov biskupov.
Od Vianoc sme si ešte pridali ruženec k predrahej Kristovej krvi. Ostatné ružence sa každý modlí sám. Sme radi, že mu takto môžeme vyprosovať potrebné milosti, aby s Božou pomocou spravoval našu Katolícku cirkev.
Okrem týchto modlitieb sú to aj každodenné modlitby, ktorých je tiež dosť. Rodičia sú dôchodcovia, s láskou sa starajú o mňa – vozičkárku.

Mária, vozičkárka z Krásna

   Drahému Svätému Otcovi!
Za Svätého Otca denne sa modlíme,
milosti, ochranu pre neho prosíme.
Prijmite naše bolesti, obety a žiale,
čo Vám ponúkame vždy a neustále.

Svätý Otec, posielame Vám duchovnú kyticu zo Šuňavy, poskladanú z modlitieb posvätného ruženca, ktorý sa denne modlíme a zo svätých omší, ktorých sa denne zúčastňujeme.

Za RN Kovácsová a Stankovičová

   Podhorie
  
Na Vás sa upierajú oči celého sveta, veď nesiete na svojich pleciach ťažké bremeno zodpovednosti. Chceme Vám za to poďakovať a uistiť Vás o svojej oddanosti. Sme pri Vás a modlíme sa za Vás. Cez ruky Nepoškvrnenej Panny Márie zasielame aj my svoje obety a modlitby, najmä sväté omše, modlitby posvätného ruženca, pobožnosti prvej soboty, ružence k Božiemu milosrdenstvu, a pripájame ich do veľkej duchovnej kytice Rodiny Nepoškvrnenej.

Za členov RN z Podhoria
Jozefína Sulovcová

   Od prvého dňa Vášho zvolenia za pápeža sa za Vás modlím, držím Vám palce, želám Vám všetko dobré a darujem Vám a obetujem za Vás celý môj život.

väzeň Alexander zo Žiliny

   Bratislava
  
Drahý Svätý Otec, ozývam sa v mene chorých a postihnutých členov Rodiny Nepoškvrnenej z Bratislavy. Blížia sa najkrajšie sviatky roka, keď si pripomíname lásku Boha k nám, pretože „Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna“, ako píše svätý Ján, a preto , že „Deus caritas est“, ako ste sám nazvali svoju prvú encykliku.
Z príležitosti narodenia tejto Lásky sa schádzajú aj rodiny a v duchu prichádzame aj my k Vám ako k svojmu otcovi, aby sme Vám predniesli svoje blahoželania.
Drahý Svätý Otče, uisťujeme Vás, že ani my, chorí Slovenska, Vás nenechávame samého. Naše obety a modlitby, hlavne modlitba posvätného ruženca, Vás stále sprevádzajú.
Obetujeme za Vás naše bolesti a utrpenia najrozličnejšieho druhu, naše ťažkosti a možno aj opustenosť, ale aj našu radosť z toho, že Vám takto môžeme stáť po boku a pomáhať Vám. Som katechétka, vyučujem a pripravujem k sviatostiam mladých ľudí, ktorí hľadajú Boha, ktorého predtým nepoznali alebo o ňom málo vedeli a teraz sa s radosťou modlia posvätný ruženec za Vás a na Vaše úmysly.

V mene členov RN
Zuzana Rapkayová

   Most
  
Ako dar pre Svätého Otca a otcov biskupov posielame od všetkých členiek RN z Mostu pri Bratislave: 7290 posvätných ružencov a 1110 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.

Za členky RN
Anna Bartošová

   Farnosť Slovenská Ves a filiálka Vojňany
   Členky a členovia z Rodiny Nepoškvrnenej z farnosti Slovenská Ves z filiálky Vojňany sa pripájajú do duchovnej kytice pre Svätého Otca.
Zo Slovenskej Vsi obetujú: 5240 dní a z Vojňan 4145 dní, ktoré sa skladajú z posvätných ružencov, svätých omší, bolestí a trápení.

Za všetkých Mária Sisková

   Do vianočnej duchovnej kytice sa ďalej pripájajú:
  
Anton Cabada z Vrícka obetuje denne posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
   Mikuláš a Mária Očkovič z Prešova obetujú denne posvätný ruženec.
   Mária Pagáčová z Bohuníc obetuje 65 dní, 55 krížových ciest, posvätné ružence.
   Gizela Kováčová z Bošian obetuje 100 dní, sväté omše, denne 3-4 posvätné ružence, zdravotné problémy, starosti.
   Anna Sinkuličová z Dolných Strhárov obetuje 30 posvätných ružencov.
   Agnesa Durecová z Bratislavy obetuje 60 dní, sväté omše, posvätné ružence, poklona pred Oltárnou sviatosťou, starosti i radosti.
   Ľudmila Belanková z Čiech obetuje 20 dní.
   Margita a Františka z Popradu obetujú 660 dní, 1020 posvätných ružencov.
   Helena Maurská z Považskej Bystrice obetuje denne 4 posvätné ružence, ranné chvály, deviatniky, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, sväté prijímania.
   Natália Kapitánová z Dolného Kubína obetuje denne posvätný ruženec, sväté omše, sväté prijímanie.
   Magda Képašová a RN z Pincinej obetuje 920 posvätných ružencov.
   Anna Jurová z Hlinného obetuje 365 dní.
   Anna Berešová z Topolčian obetuje 6510 posvätných ružencov a 407 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 365 dní, kríž, choroby a ťažkosti.
   Františka Jopková z Rakovej obetuje sväté omše, starosti, radosti.
   Helena, Mária, Pavol, Jolana obetujú posvätné ružence.
   Zdena Radičová z Banskej Bystrice obetuje korunku k Božiemu milosrdenstvu, posvätné ružence, sväté prijímania.
   Mária Berčíková z Čierneho Balogu obetuje denné modlitby.
   Emília Baluchová a členky RN z Bojníc obetujú 1705 dní, posvätné ruženece, sväté omše, sväté prijímanie, ťažkosti, bolesti, radosti.
   Pavol a Emília Kataloví zo Skačian obetujú 9 prvých piatkov.
   M. Oblasová z Nitry obetuje 300 posvätných ružencov, bolesti a utrpenia.
   Branko Barborík z Detvy obetuje 365 posvätných ružencov.
   Klára Chrapčiaková z Revúcej obetuje denne 1 desiatok posvätného ruženca.
   H. Demčáková z Bratislavy obetuje denne posvätný ruženec, sväté omše.
   Mária Barabasová z Vydrníka obetuje 10 posvätných ružencov.
   Mária Jánošová z Bernolákova obetuje 850 posvätných ružencov, 200 svätých omší, 100 dní, modlitbu Sme zachránení.

   Rodina Nepoškvrnenej z Hrabušíc
  
Vás miluje a zahŕňa do svojich modlitieb pri každom modlitbovom spoločenstve. Všetky členky Rodiny Nepoškvrnenej sú zároveň členkami Ružencového bratstva a denne pred svätou omšou obetujú za Vás modlitbu na Váš úmysel so všetkými veriacimi prítomnými v našom kostole.
Posielame Vám naše denné sväté omše, sväté prijímania a najmilšiu modlitbu Panny Márie – posvätný ruženec.

Za RN Terézia Haščáková

   Drahý náš Svätý Otec!
Do Ríma dnes pozdrav letí
od osadských verných detí.
Svätého Otca ním pozdraviť chceme,
ťažkú úlohu za nás plní, vieme.

Preto z lásky a vďačnosti
pripájame dobré skutky, čnosti,
by sme i my svojou troškou malou,
obetou, svätou omšou,
modlitbou stálou, Vám pomáhali.

Myslievame na Vás denne
deti z Rodiny Nepoškvrnenej
z Liptovskej Osady –
kúsok zo Slovenska malý –
v modlitbách, Svätý Otče,
sme stále s Vami.

Prosíme o pomoc pre Vás z neba,
Vy proste za nás, to nám veľmi treba.
Aby sme v Božej láske stále rástli
a raz sa spolu v Božom náručí našli.

Členovia RN z Liptovskej Osady za Vás obetovali: 164 svätých omší, 217 svätých prijímaní, 6963 modlitieb posvätného ruženca, 30 večeradiel, 500 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 103 dobrých skutkov.

Za RN Mária Šourková

   Dlhé Pole
  
Svätému Otcovi a otcom biskupom zasielamem k vianočnému stolu duchovnú kyticu uvitú z ružencových zdravasov.
Obetujeme: 19760 dní, 22460 posvätných ružencov, 14505 litánií a iné modlitby.

Za členky RN
Jozefa Taračová

   Modlitba mi dodáva silu
  
Som postihnutá, chodím o dvoch barliach a mám choré srdce. Pred pol rokom mi zomrel manžel, s ktorým som žila necelých 53 rokov. Mám 75 rokov a ostala som sama. Modlím sa za Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov. Pripájam sa k tej veľkej vianočnej duchovnej kytici. Posielam: 150 posvätných ružencov a 100 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Modlitba posvätného ruženca mi dodáva silu znášať svoje bolesti a utrpenia.

Irena Richnavská,
Olcnava

   Mojšova Lúčka
  
Naša Rodina Nepoškvrnenej obetuje za Svätého Otca a otcov biskupov celoročný posvätný ruženec, litánie, deviatniky, púte.

Za RN A. Remková

   Posielam duchovnú kyticu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. k Vianociam 2006.
Skladá sa z 30 dní. Sú v nich pravidelné denné modlitby posvätného ruženca, sväté omše, sväté prijímania, ale i práce, radosti, problémy, bolesti a utrpenia.

Mgr. Soňa Džačovská

   Z domova dôchodcov Náruč
   Za Svätého Otca obetuje kolektív dôchodcov z Kežmarku 200 dní, 1000 posvätných ružencov, 300 svätých omší.

Eva Knapiková

   My členovia Rodiny Nepoškvrnenej sme uvili duchovnú kyticu pre Vás, Svätý Otče: 1800 svätých omší, 1100 svätých prijímaní, 1300 posvätných ružencov, 500 dobrých skutkov.

Kristína Bodyová, Vrbov

   Podbrezová
   Tak ako každý rok, tak aj tento sme sa zapojili do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam 2006.
   Je to 9459 obetovaných dní a 10189 posvätných ružencov. Obetujeme za neho aj modlitby, práce, radosti, ale aj naše starosti.

Za RN
Anastázia Vojenčiaková

   Bíňovce
   Za Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov obetujeme: 17317 celých dní, 4488 svätých prijímaní, posvätné ružence, sväté omše, krížové cesty, litánie.

Za všetkých členov
Anna Klukavá

   Spoločenstvo veriacich z Novoti
   Ako vianočný dar sme za Svätého Otca obetovali: 135 sebazaprení, 137 obetovaní utrpenia, 159 dobrých skutkov, 68 sviatostí zmierenia, 318 svätých prijímaní, 460 posvätných ružencov, 398 litánií, 55 návštev chorých, 10 pomocí blížnym.

Za všetkých
Mária Kuchťaková

   Spišská Nová Ves
   Rodina Nepoškvrnenej zo Spiškej Novej Vsi obetuje za Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov: 8000 posvätných ružencov, 50 svätých omší, 700 krátkych modlitieb a 3815 dní.

Za RN
Katarína Tekáčová

   Pútnici z Preselian
   Posielame Vám do duchovnej kytice modlitby, ktoré sme obetovali Svätému Otcovi počas púte na Velehrad.

Lacenová,
Preseľany

   Členky Rodiny Nepoškvrnenej z Valče
   Do spoločnej duchovnej kytice pod vianočný stromček sme pre Svätého Otca venovali: 13336 posvätných ružencov, 229 svätých omší.

Za členky
Rozália Krupčíková

   Rumunsko – Satu Mare
   Do duchovnej kytice sa prihlásilo 93 členov, ktorí za Svätého Otca obetujú posvätný ruženec, ťažkosti života, 33945 dní.

Za všetkých členov
sestra Ignácia

   Tu Medzany
   Každoročne sa pripájame do prípravy duchovnej kytice. Robíme to aj teraz. Za Svätého Otca a otcov biskupov obetujeme: 2710 posvätných ružencov a 240 svätých omší.

Za RN
Kristína Kuchárová

   18 členov z Krného
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. zasielame ako darček: 6570 posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania a iné modlitby. Obetujeme aj všetky bolesti, kríže a trápenia, ale i radosti.

Za všetkých
Emília Fekiačová

   Veriaci z farnosti Blumentál – Bratislava
   Modlíme sa za Svätého Otca, ktorý prebral úlohu služobníka najvyššieho pastiera. Do tohtoročnej duchovnej kytice odovzdávame 9150 posvätných ružencov, Obetujeme dni zložené z rôznych modlitieb a osobných obetí.
   Tieto modlitby obetujeme na Vaše úmysly, Svätý Otče, a za spásu duší na celom svete. Prosíme spolu s Vami, aby v Európe zavládol kresťanský mier. Milujeme Vás.

Za členov i nečlenov RN
Terézia Lacková

   Trenčín-Opatová
   Členky Rodiny Nepošvkrnenej sa modlitbami posvätného ruženca podieľajú na tvorbe ružencovej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov. V roku 2006 venujú Svätému Otcovi 2080 posvätných ružencov.

Za členky RN
Peter Liska

   50 členov Rodiny Nepoškvrnenej z Martina
   Svätému Otcovi a otcom biskupom pod vianočný stromček posielame: 6580 dní.

Za všetkých
Viera Vojteková

   Z dedinky Dúbravy
   Členovia Rodiny Nepoškvrnenej v počte 60 uvili pre Svätého Otca k Vianociam kyticu z rozmanitých kvietkov bolestí, radostí, svätých omší, posvätných ružencov a všetkého, čo im Pán posiela v každodenných skúškach života.

Za RN
Anna Smutná

   Ponáhľame sa so svojou hŕstkou modlitieb do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. Členovia Rodiny Nepoškvrnenej obetujú denne za neho modlitby posvätného ruženca, svoje starosti, bolesti a radosti.

Hrošovská,
Teplička nad Váhom

   Obyce
   Milovaný Svätý Otec Benedikt XVl., Rodina Nepoškvrnenej z Obýc na Vás denne pamätá spoločnou modlitbou posvätného ruženca pred každou svätou omšou v našej farnosti, ku ktorej sa pripája celé spoločenstvo veriacich prítomných v kostole.
   Osobitne vrúcne sa za Vás modlíme každú fatimskú sobotu v spoločenstve našej Rodiny Nepoškvrnenej. Úprimne Vám ďakujeme, že sa tak obetavo angažujete za pevnosť a príkladnosť kresťanskej rodiny a manželstva v ľudskej spoločnosti, ako ste to potvrdili svojím stanoviskom na 5. svetovom stretnutí rodín v júli 2006 v španielskej Valencii.
   Želáme Vám plnosť darov Ducha Svätého pri spravovaní univerzálnej Katolíckej cirkvi a ekumenickom zjednocovaní kresťanov.

Za RN
Terézia Fidesová

   Z vďačnosti sa denne modlíme a ešte vrúcnejšie sa budeme modliť za Svätého Otca a na jeho úmysly, ale najmä za to, aby ho Panna Mária ochraňovala. Za tento rok 2006 sme sa pomodlili 12000 posvätných ružencov.

Mária Moskaľová,
Michalovce

   Z Hranovnice Vám posielame túto kytičku z našich modlitieb a krížov: choroby, ružence, prvé piatky, rôzne utrpenia a kríže, fatimské soboty, krížové cesty, sväté omše, sväté prijímania. Spolu sme obetovali 12085 dní.

Za členky RN
Ľudmila Fašková

   Rodina Nepoškvrnenej vo Veľkých Levároch nazbierala do duchovnej kytičky pre Svätého Otca a otcov biskupov do konca roka 2006: 839 dní a 1356 posvätných ružencov.

Za RN
Terézia Sedláčková

   Aj naše spoločenstvo v Konskej chce okrášliť vianočnú kyticu pre Svätého Otca svojimi modlitbami, dobrými skutkami a tiež svojím utrpením, chorobami, krížami, bolesťami tela i duše. Obetujeme: 280 posvätných ružencov, 620 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 300 litánií, 360 svätých omší, 405 dní a iné modlitby.

Za RN
Margita Straňanková

   Levičania nazbierali do duchovnej kytice pre Sväho Otca a otcov biskupov 22876 posvätných ružencov a 3779 dní. S láskou posielame aj naše modlitby a utrpenia.

Priska

   Piešť
   Za Svätého Otca spoločne obetujeme 880 posvätných ružencov a 105 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.

Za všetkých
Magdaléna Hulinová

   53 členov RN z Ľubice obetuje za Svätého Otca 3711 dní a 3811 posvätných ružencov.

Za RN
Ľudmila Cveková

   Za Svätého Otca sme obetovali: 1193 posvätných ružencov, 128 litánií, 45 svätých omší, 33 krížových ciest, 19 adorácií.

Veriaci a RN
zo Soblahova

   Liesek na Orave
   Modlitbami posvätného ruženca, svätými prijímaniami, obetovaním telesných bolestí chorých nášho spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej, prispievame skromným darom, lístočkom do duchovnej kytice pre nášho Svätého Otca.

Za RN z Liesku
Irena Lieskovská

   Starí, chorí a všelijako ubolení putujeme v duchu k Vám do Vatikánu a viažeme kyticu: Drahý, Svätý Otec, posielame Vám 365 dní a k tomu pridávame modlitby posvätného ruženca, sväté omše, sväté prijímania. Obetujeme za Vás svoje osobné kríže a všetko, čo ešte prežijeme do konca roka.

Veronika Malá,
Sečovská Polianka

   Krásno nad Kysucou
   Členky Rodiny Nepoškvrnenej z Krásna nad Kysucou posielajú duchovnú kyticu pre Svätého Otcaza rok 2006: 305 svätých omší, 270 svätých prijímaní, 1038 posvätných ružencov, 673 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 300 litánií, 25 dní a svoje osobné kríže.

Za členky RN
Justína Kolenová

   Spoločenstvo RN z Lipian
  
Svätý Otec, ďakujeme za encykliku „Boh je láska“, ktorá nás vedie k lepšiemu pochopeniu lásky prameniacej v Bohu a tiež k zamysleniu sa nad tým, ako máme túto lásku neustále žiť, aby sme boli autentickými Božími deťmi.
   Denne sme pri Vás s modlitbou a obetovaním svojich ťažkostí a krížov. Naše straty nech sú Vaším ziskom pre dobro Cirkvi a sveta.
   K želaniu radostných sviatkov pripájame duchovný darček pozostávajúci zo 750 fatimských sobôt a 1400 posvätných ružencov.

Za RN
Lýdia Lazoríková

   Rodina Nepoškvrnenej z Hrnčiaroviec posiela pod vianočný stromček skromnú kytičku pre Svätého Otca.
   S láskou za Vás, Svätý Otče, aj za otcov biskupov obetujeme: denné modlitby posvätného ruženca, sväté omše, sväté prijímania, všetky bolesti, trápenia, radosti. Osobitne obetujeme za Vás pondelky, kedy sa stretávame v modlitbovom spoločenstve, kde sa modlíme na Váš úmysel.

Za RN
Mária Matulová

   Partizánske
   Opäť prišiel ten vzácny čas, keď Vás môže z úprimného srdca pozdraviť aj Rodina Nepoškvrnenej z Partizánskeho.
   Svätý Otče, všetky naše modlitby, prosby, kríže, utrpenia, sväté omše sme zviazali do uzlíka duchovnej kytice, aby sme ju obetovali skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nebeskému Otcovi za Vaše zdravie a silu Ducha Svätého.
   Duchovne sme stále s Vami. Veríme, že dovediete lodičku Cirkvi neraz zmietanú hurikánmi bludov a smrtiacimi šípmi slobodomurárov do bezpečného prístavu pokoja a lásky Najsvätejšieho Srdca nášho Pána Ježiša Krista, upevniac tak laná živej viery o mocné piliere Eucharistie a ochrannú ruku Panny Márie.

Za členov z Partizánského
Vlasta Mosná

   Zemplínske Jastrabie
   Znova po roku posielam za seba aj za naše členky duchovnú kyticu pre nášho drahého Svätého Otca.
   Členovia Rodiny Nepoškvrnenej z Jastrabia obetujú a venujú Svätému Otcovi: 10500 posvätných ružencov, veľa svätých omší, sväté prijímania, 1000 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, všetky bolesti, ťažkosti a radosti.

Za RN
Helena a Anna

   Členky zo Starej Haliče s láskou a vďakou posielajú kytičku pre Svätého Otca a otcov biskupov: 2150 posvätných ružencov, 1500 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 260 svätých prijímaní.

Za RN
Anna Žigová

   V hlbokej úcte a pokore predkladáme za Svätého Otca pred tvár Najvyššieho skrze ruky Nepoškvrnenej: 2205 dní, 149 svätých omší, 37 posvätných ružencov.

Za členky Mária Škovranová,
Spišská Nová Ves

   K darom pre Svätého Otca k Vianociam ďalej prispeli
   Augustína a MáriaRybany – 200 svätých omší, sväté prijímania, 200 posvätných ružencov, ružence k Božiemu milosrdenstvu, fatimské pobožnosti, ťažkosti a trápenia.
   Agneša DániováDrietoma – denne 3 posvätné ružence, 365 dní, sväté omše.
   H. Kundrátová Prešov – denne 4 posvätné ružence, sväté omše a prijatie Eucharistie.
   Mária a MargitaPovažská Bystrica – denné modlitby, kríže a bolesti.
   Johana VrehovskáČičmany – 140 posvätných ružencov.
   Anna MajcherováHrčeľ – denne posvätný ruženec.
   Gizela KováčováBošany – 100 dní, 2-4 posvätné ružence, denne svätá omša, utrpenie.
   Helena Novotná – Ostrovany – posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, ťažkosti a bolesti, krížová cesta.
   Mária MacováSenica – 350 dní, posvätný ruženec, choroba, bolesti.
   Matilda GonováKrakovany – denne 3 posvätné ružence.
   Emília FintováNitra – 50 dní, 50 posvätných ružencov, 50 adorácií, sväté omše, dobré skutky a pôsty.
   Veronika MarcinováHumenné – 26 svätých omší, 6 krížových ciest, 41 dní pôstu v piatok.
   Antónia a MartaŽelezná Breznica – posvätné ružence, 550 dní, bolesti, trápenia.
   Helena KopálováPrázdnovce – 730 posvätných ružencov, 50 ružencov svetla.
   Mária BujalkováPrázdnovce – denne 3 posvätné ružence.
   Anna Kaletová – za Veľké Orvište – 881 dní.
   Ľudmila UríkováBošáca – 570 posvätných ružencov, rôzne modlitby.
   Mária Polášková – Nitra – 1092 posvätných ružencov, 364 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Margita PlavnickáMartin – 40 posvätných ružencov, 40 celých dní, 30 svätých omší, 30 svätých prijímaní, denne ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
   Manželia VargovíPrešov – denne posvätný ruženec.
   Ľubica SimkováŠarišské Čierne – 365 posvätných ružencov.
   Helena BokováBytča – 150 dní, 150 posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania.
   Katarína MačákováGranč-Petrovce: 500 posvätných ružencov.
   Pavlína Župová Geča – 365 dní.
   Rozália KukučkováŽikava – posvätné ružence a iné modlitby.
   Anna LackovičováTrnava – 360 dní, posvätné ružence.
   Anastázia Stodolová Nitra – 200 dní, denne posvätný ruženec, 100 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Zuzana Dzemová Pozdišovce – 365 posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania, bolesti, trápenia.
   Mária KaličiakováSušany – 365 dní.
   Anna KittováBoleráz – 40 svätých omší, 40 svätých prijímaní, deviatnik.
   Pavel MládekHolice ČR – 50 dní. 

   Hlásia sa Morava a Čechy
   Aj my Moraváci a Česi chceme prispieť do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. Nech kvety našej obety a lásky pomôžu Svätému Otcovi v jeho pastierskej službe.
   Sme s Vami, Svätý Otče. Sme pri Vás, aby ste sa nikdy necítili na všetky svoje povinnosti sám.

Za všetkých z Moravy a Čiech
Bohumila Vystrčilová

   Morava
104479 dní, Čechy 8102 dní, spolu 112581dní.

   Nový Jičín
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. obetuje 28 členiek Rodiny Nepoškvrnenej 10220 dní.

členky RN

   Hlučín
   Zasielam do vianočnej duchovnej kytice pre nášho Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov svoj dar 365 dní.

Hedvika Lefendová

   Za Svätého Otca obetujem skoro všetky sväté hodiny – 500 hodín. Počas týchto svätých hodín adorujem, modlím sa korunku k Božiemu milosrdenstvu, posvätné ružence, čítam Sväté písmo, modlím sa breviár.

P. Josef Byrtus,
Albrechtice

   Z Kremnice
   Prijmite, Svätý Otec, našu skromnú duchovnú kyticu, ktorú sme uvili pod Váš vianočný stromček: 8150 posvätných ružencov, prikladáme aj svoje každodenné kríže a trápenia počas celého roka.

Za členov RN
Klára Chlapovičová

   Čierne pri Čadci
   Zasielame duchovnú kyticu pre Svätého Otca a otcov biskupov. Toto sú naše skromné dary: každodenné radosti, bolesti a trápenia. Za Svätého Otca sme obetovali: 1230 posvätných ružencov, 60 svätých omší, 12 deviatnikov k Božiemu milosrdenstvu.

Za všetky členky
Anna Sirotová

   Obce Spišský Hrušov, Chrasť a Vítkovce
   Zasielame duchovnú kyticu pre Svätého Otca Benedikta XVI. k Vianociam 2006: 364 svätých omší, 336 svätých prijímaní, 1256 posvätných ružencov, litánie a krížovú cestu.

Za RN
Margita Filipová

   Posielame pár drobných kvietkov za farnosť Preseľany do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov: 285 svätých omší, 220 svätých prijímaní, 1551 posvätných ružencov, 25 krížových ciest, 290 litánií, 5 sebezáporov a každodenné kríže a bolesti.

Anna

   Kostoľany nad Hornádom
   Aj tento rok posielame za našu farnosť počet dní a posvätných ružencov obetovaných za nášho Svätého Otca. Za rok 2006 je počet obetovaných posvätných ružencov 18450.

Za celú farnosť
Albína Klesová

   Z malej dedinky pod Tarami – z Jánoviec
  
Do spoločnej duchovnej kytice posielame najvyššiemu pastierovi Cirkvi pod vianočný stromček: 4272 dní, 150 svätých omší, 87 svätých prijímaní, 550 posvätných ružencov, 730 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, krížové cesty.

Za RN
Bohumil Hanisko

   Mestisko
   S láskou sme uvili duchovnú kyticu pre Vás, Svätý Otec. Je zložená z 2437 posvätných ružencov a iných modlitieb.

Za členky RN
Helena Dercová

   Breznička
   V Rodine Nepoškvrnenej je nás zapísaných 35 členov. Od roku 1995 sa stretávame každú prvú nedeľu na modlitbe posvätného ruženca a ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Hodinku spoločnej modlitby venujeme za Svätého Otca a otcov biskupov. Do duchovnej kytice naše členky z lásky dávajú: 1340 dní, v ktorých sú zahrnuté modlitby posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania, osobné kríže a radosti.

Za RN
Anna Fehérpatakyová

   Ihráč
   S láskou vás nosíme v srdci, drahý Svätý Otec! Všade Vás sprevádzame a vkladáme do Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie.
   Posielame Vám vianočnú duchovnú kyticu: 2200 posvätných ružencov, 20 krížových ciest, 40 adorácií, 50 svätých omší, 50 svätých prijímaní, 50 ružencov k  Božiemu milosrdenstvu, každodenné utrpenie, bolesti a slzy opustených.

Za členky RN
a veriacich z Ihráča
Irena Hricová

   Z Brestova
   Z príležitosti blížiacich sa Vianoc a času, v ktorom posielame svoje modlitby do duchovnej kytice pre Svätého Otca: 8030 posvätných ružencov, svoje osobné kríže a utrpenia.

Za RN
Margita Kuľhová

   Prejta
   Pri spoločných modlitbách posvätného ruženca ďakujeme Nebeskému Otcovi za každý deň, ktorý Vám doprial, Svätý Otče, na usmerňovanie svätej Cirkvi v týchto pohnutých časoch.
   Preto aj my členovia Rodiny Nepoškvrnenej z Prejty chceme prispieť do duchovnej kytice pre Vás a otcov biskupov. Kytičku sme uvili z posvätných ružencov, svätých omší, Eucharistie, každodenných starostí, bolestí, radostí.
   Vyprosujeme Vám dar zdravia, sily a nebeskej múdrosti do ďalších rokov, aby celé ľudstvo vykročilo na cestu nádeje, jednoty a zavládol mier a pokoj na celom svete.

Za RN,
Porubanová

   90 členiek Rodiny Nepoškvrnenej z Holíča, Trnovca, Močidlian a Petrovej Vsi obetuje svoje ťažkosti za Svätého Otca a modlí sa denne viac posvätných ružencov.

Mária Duffková,
Holíč 

   Každodenný ruženec spojený s krížom a bolesťou za nášho drahého Svätého Otca obetuje 15 členný kolektív z Richnavy.

Za členky RN
Anna Richnavská

   Lesné
   Členky Rodiny Nepoškvrnenej z malej dedinky Lesného venujú a obetujú Svätému Otcovi duchovnú kyticu uvitú zo 70 svätých omší, 500 ružencov k Božiemu milosrdenstvu a 500 posvätných ružencov.

Za RN Mária Novotná

 

   Naše malé mestečko Vranov-Čemerné chce tiež prejaviť vďačnosť Svätému Otcovi, a preto sme s veľkou láskou chystali dar k Vianociam: 25 svätých omší, 620 posvätných ružencov, 9 prvých piatkov, 18 koruniek k Božiemu milosrdenstvu, spolu s krížmi a utrpeniami, ale aj radosťami v úplnom odovzdaní sa Pánovi skrze jeho Matku Pannu Máriu.

Za všetkých
Helena

   Solčany
   Svätému Otcovi Benediktovi XVI. posielame pod vianočný stromček 365 dní. Denne sa modlíme posvätný ruženec. Pridávame naše radosti a bolesti. Otcom biskupom posielame 52 dní modlitieb a obetí.

Za RN
Anna Klačanská

   Mlynky
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca chceme aj my prispieť našimi modlitbami a obetami. Obetujeme za neho 2200 posvätných ružencov, 100 nedeľných svätých omší, choroby, starosti a bolesti.

Za členky RN
Emília Kolesárová

   Obyvatelia Domova sociálnych služieb v Prešove
   Svätý Otec, k blížiacim sa sviatkom lásky a pokoja Vám zasielame duchovnú kyticu, ktorú sme pre Vás pripravovali počas tohto roka. Myslíme na Vás pri svätých omšiach, modlitbách posvätného ruženca, ruženca k Božiemu milosrdenstvu, večeradlách, krížových cestách, spoločných a osobných adoráciách pred Oltárnou sviatosťou.
   K tomu pripájame aj naše každodenné bolesti, kríže a rôzne skutky pokánia.

Za všetkých
Žofia Mlynárová

   Hlásia sa Zlaté Moravce
   Rodina Nepoškvrnenej je v našom obvode veľmi rozšírená. Časopis Rodina Nepoškvrnenej prichádza do viac ako 300 rodín. V každej sa modlia za nášho drahého Svätého Otca. Aj Združenie kresťanských dôchodcov si zobralo za jednu z povinností usilovne sa modliť za Svätého Otca.
   V našom kostole sa každý deň zhromažďujeme na dvoch svätých omšiach, v nedeľu na troch. Pred svätými omšami sa modlíme posvätný ruženec. Obetujeme ich, i sväté prijímanie za Svätého Otca.

Za RN
Vojtech Gúber

   Horelica
   Obetujeme všetky svoje bolesti a kríže i modlitby žien, ktoré nie sú vždy pre ochorenie na spoločnej modlitbe prítomné. Za Svätého Otca sme sa pomodlili 3200 posvätných ružencov a obetovali sme za neho 380 dní.

Za všetkých
František Palúch

   17 členiek z Huncoviec a Tatranskej Lomnice uvilo pre Svätého Otca duchovnú kyticu z denných modlitieb posvätného ruženca, zo svojich bolestí, ale aj radostí.
   Do tejto kytičky vkladáme aj našu vernosť a oddanosť Svätému Otcovi.

Za členky RN
Mária Bobhunčáková,
Božena Labudová

   Sebechleby
   Aj naša Rodina Nepoškvrnenej obetuje za Svätého Otca a otcov biskupov modlitbu posvätného ruženca, ruženca k Božiemu milosrdenstvu, poklony k Oltárnej sviatosti, sväté omše so svätým prijímaním a iné modlitby.
   Aj ťažko chorí a nevládni obetujú svoje každodenné bolesti za Vás, Svätý Otec, a za pokoj na celom svete.

Za RN M. Hradská

   Kamenná Poruba
   35 členov Rodiny Nepoškvrnenej chce priložiť do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. ružičku, pozostávajúcu z lupienkov modlitieb posvätného ruženca, radostí, bolestí a starostí našich chorých.

Za RN
Mária Geciová

   Tu Lovča
   Drahý Svätý Otec, prijmite od nás veriacich kytičku ktorá je uvitá z množstva posvätných ružencov a svätých omší.

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej

   Kláštor pod Znievom
   Do duchovnej kytice pre veľmi milého Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov sme uvili kytičku zo 720 posvätných ružencov a 180 litánií, aby sme mu tak pomáhali premáhať ťažkosti tohto sveta. S láskou za neho obetujeme aj naše bolesti, nevládnosť, trápenie.

Za RN
Mária Pyšná

   Z Podmanína
   My členky Rodiny Nepoškvrnenej a všetci obyvatelia Podmanína sme 30. apríla 2006 prežívali radostnú nedeľu.
   V našej obci bol vysvätený kostolík, ktorý je zasvätený svätému Jozefovi – robotníkovi. Členky Rodiny Nepoškvrnenej majú možnosť nielen v nedeľu, ale aj každý piatok obetovať sväté prijímanie za Svätého Otca.
   Nezabúdajú ani na každodennú modlitbu posvätného ruženca, osobné kríže, bolesti a trápenia.

Za RN
Mária Adamčíková

   Poproč
   Tak ako každý rok, aj v tomto roku posielame nášmu drahému Svätému Otcovi do duchovnej kytice náš príspevok – 5930 posvätných ružencov, 4775 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.

Za 21 členov
Michal Sopko 

   Milý, náš Svätý Otče!
   Z lásky a úcty k Vám i k Vašim pomocníkom otcom biskupom posielame túto duchovnú kyticu, ktorú sme vo svojich srdciach spriadali počas celého roka. Sú to naše každodenné posvätné ružence, modlitby, sväté omše, bolesti a iné súženia.

Štefan Timco,
Zborov 

   Tak ako každoročne aj v tomto roku chceme prispieť do duchovnej kytice pre nášho drahého Svätého Otca dennými spoločnými a osobnými modlitbami posvätného ruženca, s láskou obetovanými utrpeniami a bolesťami tela i duše, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

RN zo Skalice

   Malacky
   Svätému Otcovi Benediktovi venujeme do kytičky 1050 dní, sväté omše, sväté prijímania, pôsty, dobré skutky, posvätné ružence, bolesti a radosti.

Za členov RN
Mária Gelingerová

   21 členiek z Kolárovic
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca posielame: 450 posvätných ružencov, 110 svätých omší, 110 svätých prijímaní, 7 deviatnikov, 240 dní obiet (starostí, krížov, bolestí).

Za členky
Helena Hulínová

   Z Brezolup
   Za Svätého Otca a otcov biskupov sme obetovali: 5583 posvätných ružencov, 760 ružencov k Božiemu milosrdenstvu a iné modlitby.

V mene všetkých členiek
Mária Plášeková

   Aj v tomto roku sme sa s radosťou modlili za Svätého Otca a za otcov biskupov. Obetovali sme za neho celé dni, radosti a starosti všetkých dní, sväté omše, prijímanie Eucharistie, modlitbu posvätného ruženca, ruženca k Božiemu milosrdenstvu, krížové cesty a púte ktoré sme niektoré z nás absolvovali.
   Posielame všetko ako skromnú kytičku z úprimného srdca pre Svätého Otca.

Za členky RN
Smatanová,
Považská Teplá

   Z Olcnavy
   4 členovia Rodiny Nepoškvrenenej uvili kyticu pre Svätého Otca Benedikta XVI. a pre otcov biskupov z rozmanitých kvietkov, bolestí, samoty aj radosti, svätých omší, posvätných ružencov a všetkého, čo nám posiela náš Pán v každodenných skúškach života.

Za RN
Veronika Sedláková

   Koválov
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov posielame celodenné ťažkosti, bolesti, trápenia, radosti, zvlášť obetujeme posvätné ružence, ružence k Božiemu milosrdenstvu, sväté omše, sväté prijímania.

Za členov
Terézia Lanžová

   Radošovce
  
Do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam 2006 posielame: 1183 posvätných ružencov, 930 svätých omší, 720 svätých prijímaní, 10 krížových ciest, 10 fatimských sobôt, 25 dní pôstu a iné obety.

Za spoločenstvo RN
Šefánia Mikušová

   Z Banskej Bystrice
   24 členov Rodiny Nepoškvrnenej do duchovnej kytice pre Svätého Otca pridáva tieto duchovné kvietky: 8631 posvätných ružencov, 475 svätých omší.

Za RN
Oľga Sovová

   Za Svätého Otca Benedikta XVI. priniesli obetu
  
Gizela Lalková z Brehov obetuje 900 posvätných ružencov, sväté omše a sväté prijímania.
   Helena Holvová z Vyšnej Šebastovej obetuje denné modlitby posvätného ruženca.
   Mária Kleinová z Popradu obetuje 9 prvých piatkov, 365 dní, sväté omše, sväté prijímania, posvätné ružence.
   Emília Bauková zo Sliača obetuje 677 svätých omší, 2302 posvätných ružencov, 1688 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 15 krížových ciest a litánie.
   Mária Tomková z Malčíc obetuje 230 posvätných ružencov, 120 svätých prijímaní.
   setry Mária a Emília z Borčíc obetujú každodenné modlitby posvätného ruženca a ruženca k Božiemu milosrdenstvu.
   Cecília Bilovská z Unína obetuje 80 posvätných ružencov, 50 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Alžbeta Láberová z Bratislavy obetuje 370 rozjímavých posvätných ružencov.
   Mária Smolková z Oščadnice obetuje 200 dní, 100 posvätných ružencov, 70 svätých omší.
   Alžbeta Smutná z Detvy obetuje 273 posvätných ružencov a 150 ružencov k Božiemu milosrdenstvu.
   Jana Jagelková z Oravy obetuje denne posvätný ruženec.
   Alžbeta Tačovská z DD v Trnave obetuje 28 dní, bolesti a utrpenia, denný posvätný ruženec.
   Ján Fedák z Lipian obetuje 47 dní.
   Ludmila Jarinová z Pažite obetuje 365 posvätných ružencov, 30 dní.
   Alžbeta Maľová z Borského Svätého Jura obetuje 365 dní, 10 posvätných ružencov, sväté omše, sväté prijímania.
   Františka a Felix Štetinoví z Očkova obetujú 500 posvätných ružencov.
   Mária Poláková z Borského Svätého Jura obetuje 365 dní, 150 posvätných ružencov
   Sestry Gloznekové z Pezinka obetujú 720 posvätných ružencov, denné sväté omše, svoje kríže.
   Kamila Okoličanyiová z Bratislavy obetuje 325 posvätných ružencov.
   Veronika Zemanová z Bratislavy obetuje denný posvätný ruženec, sväté omše.
   Eva Teplanská z Orlového obetuje 365 posvätných ružencov, 100 dní.
   Mária a Marienka Mikolajové z Popradu obetujú chorobu a s tým spojené ťažkosti.
   Zuzana Guzáková z Veľkého Šariša obetuje 25 posvätných ružencov, 10 dní so svätými prijímaniami.
   Valéria Kmeťová z Prievidze obetuje 100 posvätných ružencov.
   Margita Janečková z Krušetnic obetuje 365 dní.
   Růžena Sovová zo Šluknova obetuje 300 posvätných ružencov, chorobu, obrátenie svojich detí, sväté omše, sväté prijímania.
   Helena Jeleňová z Košíc obetuje denne posvätný ruženec.
   Anna Melová zo Strečna obetuje 6 svätých omší, 6 dní.
   Františka Čechovičová zo Žiliny obetuje 365 dní.
   Vladimír Malý z Hlinska v ČR obetuje 13 dní.
   Anna Goreková z Novej Bošáce obetuje od októbra denne posvätný ruženec, litánie.
   Růžena Moravcová z Dobrušky v ČR obetuje denne 1 desiatok posvätného ruženca, 9 posvätných ružencov a obtiaže.

   Praznov
   Aj my sa chceme pripojiť k duchovnej kytici svojimi modlitbami a obetami. Obetujeme 450 posvätných ružencov.

Za členky RN
Chodúrová

   Čajkov
  
Aj my členky Rodiny Nepoškvrnenej z Čajkova sa z láskou obetujeme za Svätého Otca a našich otcov biskupov. Obetujeme za neho posvätné ružence, ružence k Božiemu milosrdenstvu, sväté omše, sväté prijímania, všetky bolesti a starosti, ktoré spletáme do najkrajších ruží a odovzdávame našej nebeskej Matke a cez ňu jej Synovi Ježišovi Kristovi, aby posilňoval nášho Svätého Otca aj otcov biskupov.

Za RN
A. Holečková

   Zo Súhradky
   Svätému Otcovi posielame spoločne do duchovnej kytice k Vianociam dennú modlitbu posvätného ruženca. Trikrát do týždňa za neho obetujeme svätú omšu, kríže a choroby.

Za RN
Mária Loduhová

   Dolný Ohaj
   Svätému Otcovi do duchovnej kytice posielame: veľa modlitieb, utrpení, bolestí, svätých omší a obetované dni.

Za RN
Gitka Hmirjaková

   Veľký Ďur
   Členky z Veľkého Ďura obetujú za Svätého Otca: 1030 posvätných ružencov.

Za členky
Gizela Gažová

   Aj z Prešova sa chceme pripojiť do duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI. Denne za neho obetujeme posvätný ruženec, ktorý sa modlíme s rádiom Lumen.

Za RN
Alžbeta Krivá

   Letanovce
   S radosťou obetujeme a venujeme Svätému Otcovi k Vianociam ako darček 850 celých dní – obiet, modlitieb, svätých omší a 800 posvätných ružencov.

Za RN
Anna Buňová

   Svätému Otcovi, ktorý nesie na pleciach ťarchu kríža za celú Cirkev Prijmite odo mňa k Vianociam skromnú duchovnú kyticu. Obetujem za Vás denne svätú omšu a sväté prijímanie, posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Raz do týžďna v piatok krížovú cestu, adorácie.
   Obetujem za Vás aj svoj kríž, choroby a dobré skutky, púte, rodinné ťažkosti.

Jana Ondavská,
Bardejov

   Zo Zuberca
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca zasielame: 110 svätých omší, 110 posvätných ružencov a iné modlitby.

Členky RN 

   Som veľmi rád, že Boh mi dal tú milosť, že aj ja sa môžem modlitbami a obetami prispieť do duchovnej kytice pre nášho Svätého Otca.
   Obetujem: 100 svätých omší, 100 svätých prijímaní, 250 modlitieb breviára, 365 posvätných ružencov, 250 ružencov k Božiemu milosrdenstvu, 100 lectio divina, 50 sebezáporov, 50 dní nebudem pozerať televízor.

Peter Grobarčík
z Tvrdošína

   Vrícko
   Prinášame Vám duchovný dar – modlitby obetované za Vás, Svätý Otče. Prikladáme k modlitbám, ktoré za Vás obetovali chorí, ale i zdraví členovia Rodiny Nepoškvrnenej. Chceme zväčšiť tento balíček modlitieb aj naším malým príspevkom.
   Denne obetujeme za Vás posvätný ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Každý štvrtok sa modlievame za Vás aj na Vaše úmysly pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
   Svätý Otče, ste veľmi blízky nášmu srdcu.
   Obetujeme za Vás aj svoje denné kríže, starosti a námahy. Chceme deň čo deň vernejšie kráčať za Kristom, a tým plniť Božiu vôlu.
   Máme Vás radi a nikdy na Vás nezabúdame.

sestry Satmárky 

   Bratislava-Vrakuňa
   Do spoločnej duchovnej kytice ako malý darček pod vianočný stromček, Vám Svätý Otec posielame: 5546 posvätných ružencov, 4047 dní, 1572 svätých omší.

Za 39 členov RN
Marta Chrappová

   Chceme aj my prispieť do kytice modlitieb a obiet za nášho drahého Svätého Otca, aby sme mu aspoň takto pomohli niesť ťažké bremeno zodpodnosti.

Mária, Žofka a Marta
z Bratislavy, sestry RN

   RN a veriaci z Fintíc obetujú duchovnú kyticu uvitú z každodenných modlitieb posvätného ruženca nášmu najmilšiemu Svätému Otcovi. Túto modlitbu sa denne modlí 50 členov a kytica je uvitá z 273750 desiatkov posvätného ruženca.
   Svätý Otče, vyprosujeme Vám veľa zdravia, Božích milostí, nech Vás všemohúci Boh poteší a upevní Vás v každom dobrom diele a slove.

Za RN
Anna Krajňáková

   Zborov nad Bystricou
   110 členov Rodiny Nepoškvrnenej obetuje za Svätého Otca Benedikta XVI. a otcov biskupov denne posvätný ruženec, sväté prijímania a každý štvrtok svätú omšu na na jeho úmysel.
   Do kytice vplietame aj korunku Božieho milosrdenstva, adorácie, 300 rodinných večeradiel. Chorí členovia obetujú svoje bolesti a kríže

Za všetkých členov
Emília Nevedelová

   Chcel by som Vám s radosťou oznámiť, že aj v našej malej obci sa konajú modlitby posvätného ruženca a to vždy pred svätou omšou, ktorú máme 2 krát do týždňa a ďalej v mesiacoch máj a október. Modlí sa ich členka Rodiny Nepoškvrnenej, to je 104 posvätných ružencov pred svätou omšou a 62 v spomenutých dvoch mesiacoch máj a október. Ja osobne sa modlím posvätný ruženec 365 dní v roku.
   Toľko z našej malej obce, ktorá má len 241 obyvateľov. Je to náš dar pre Svätého Otca.

Za všetkých Eduard Kupec,
Biskupová

 

   Kytica pre Svätého Otca z Liptovskej Lúžnej.
   Svätý Otče, prichádzame k Vám z krásneho kraja Slovenska – Liptova. Uvili sme kyticu pod vianočný stromček.
   Milovaný Ježišu, počuj naše slová, čo prosíme vždy a znova. Modlitba tichá do neba poslaná a každá členka Rodiny Nepoškvrnenej svoj zrak na kríž upiera. Každý deň prichádzamú tvoje deti ku našej Nepoškvrnenej a zverujú do ochrany Svätého Otca a otcov biskupov.
   Za Svätého Otca obetujeme: sväté omše, posvätné ružence, krížové cesty, ružence k Božiemu milosrdenstvu, dni bolestí a utrpení, čo je ťažko počítať.

Za RN Jolana Veselovská
z Liptovskej Lúžnej

   Perín
   Do duchovnej kytice pre Svätého Otca a našich otcov biskupov k Vianociam obetujeme: sväté omše, sväté prijímania, krížové cesty, posvätné ružence, večeradlá, deviatniky. Obetujeme aj všetky naše bolesti, choroby, kríže a trápenia.

Za RN
Anna Golenyová

   Milovaný Svätý Otec Benedikt XVI.!
   Ďakujeme Vám za Vašu otcovskú lásku, starostlivosť a záujem o všetkých ľudí. Ste pozorní ku všetkým. Iste ani my chorí, trpiaci nie sme vyňatí z Vášho zájmu.
   Chceme, aby Vám naše obety a modlitby dodali chuť a silu nevyčerpateľne pracovať pre svätú Cirkev.
   Čo Vám prajeme na Vianoce?
   Ježiškovi vkladáme do jasličiek dary pre Vás. Nech jeho malé rúčky vystiera k Vám, aby Vás požehnal a udelil Vám mnohé milosti. Betlehemské Dieťatko bolo bezbranné, našli pre neho len chabé prístrešie, ale už od jeho narodenia svitla pre túto zem nádej.
   Nádej pre spásu sveta. Ježiš vyrástol a dokončil svoju úlohu na tejto zemi smrťou na kríži. Jeho pokračovateľom na tejto zemi ste Vy, Svätý Otče. Cez Vás a otcov biskupov prichádza Božia milosť k nám, aj k tým najbiednejším tejto zeme. Ani Ježiš sa nenarodil v bohatstve a sláve. My chorí a sužovaní sme mu v tomto podobní. Chceme mu byť aj takto viac blízki.
   V diele spásy nech Vám pomáha aj Bohorodička Panna Mária. Ona držala malého Ježiša vo svojich rukách, chránila ho pred nehostinnosťou prostredia, za žiadnu cenu nechcela dopustiť, aby sa cítil nemilovaný. Môžeme povedať, že starostlivosť tejto matky je presna taká istá o každého svojho syna. O čo viac, keď tento syn je zástupcom Krista na zemi.
   Sväté a požehnané Vianoce 2006 v spoločenstve Ježiša a Márie Vám praje a prosí pre Vás

sestra Bernadeta
s Rodinou Nepoškvrnenej.