Rodina Nepoškvrnenej 3/2010


Jubileum

Stretli sme sa v martinskom chráme -
deti Nepoškvrnenej ku oslave.
Plní vďaky za dobrodenia
a za tridsaťpäť rokov pôsobenia 

Združenia Rodiny Nepoškvrnenej.
Bože, daj chorým, starým nádej,
nech necítia sa sami, opustení,
sú plnými kláskami na tejto zemi.

Zázrakom lásky vo svätej omši
Ježiš zjednotil naše srdcia, duše.
Sme Božou vinicou, verní láske,
s ktorou sme sa zverili Božej Matke.

Rodina počtom veľká, duchom mladá,
v modlitbe ruženca útechu hľadá,
obetuje sa za Svätého Otca,
stala sa radosťou Máriinho srdca.

Slnečné lúče pozlátili nebo,
na slovenskú zem sa usmialo slnko.
Tam, kde toľko ľudí o pomoc prosí,
prichádza Otec s požehnaním Božím.

Sr. M. Jaroslava  


    Svätý Otec Ján Pavol II. v septembri v roku 2004 v Posolstve
k Svetovému dňu chorých píše: "..odvahu, Boh na teba nezabudol.
Kristus trpí s tebou a ty, keď mu svoje utrpenie ponúkneš, môžeš
s ním spolupracovať na vykúpení sveta..."
   Tento veľký pápež to, čo hovoril, aj sám uskutočňoval. V prvý
februárový týždeň v roku 2005 je hospitalizovaný kvôli dýchacím
ťažkostiam. 6. februára v tichu svojej nemocničnej izby žehná
zástupom a keďže už nemôže hovoriť, Mons. Sandri číta jeho slová:
"I tu v nemocnici, medzi ostatnými chorými, ku ktorým sa
s láskou obracajú moje myšlienky, pokračujem v službe Cirkvi
a celému svetu."
   O niekoľko dní, na sviatok Panny Márie Lurdskej, číta kardinál
Ruini nové posolstvo pápeža chorým: "Keď spojíte svoje útrapy
s utrpením Krista umierajúceho na kríži, aby nás zachránil, budete výsadnými spolupracovníkmi na spáse duší. To je vaše poslanie v Cirkvi, ktorá si stále uvedomuje hodnotu choroby, keď je osvetlená vierou. Vaše utrpenie nie je nikdy neužitočné,
naopak, je drahocenné..." Tento veľký pápež nás nielen učil o tom, ako znášať svoje kríže, bolesti, ale aj sám znášal veľké utrpenie a v posledných chvíľach svojho života pred očami celého sveta prijal svoju smrť ako Božiu vôľu a s kresťanskou nádejou odchádzal do domu svojho nebeského Otca.
   Drahí chorí, v tomto roku slávime 35. výročie vzniku Rodiny
Nepoškvrnenej. Aj my môžeme ukázať ľuďom vykupiteľskú hodnotu
choroby. Nie je to ľahké, ale myslime na to, že mnohí potrebujú
duchovnú pomoc, ktorú im môžeme vyprosiť aj prijatím nášho
osobného kríža. Prosme, aby všetci vládali záslužne niesť svoje
každodenné ťažkosti pre dobro svoje i celého Božieho ľudu.

Sr. M. Ignátia Hriňová,
generálna predstavená
Kongregácie
Milosrdných sestier
sv. Vincenta - Satmárok


* Archív
Obsah

* Výročie Rodiny Nepoškvrnenej
* Nebeská Matka nás spája
* Znak kríža
* Vincent de Paul
* Cez slzy k šťastiu
* Niečo tajomné
* Poznávajme Máriu
* Pozdravné listy
* Ohlasy
* Svedectvá z kríža
* Informácie

   Milovaný Svätý Otec Benedikt XVI.

   Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok zo Slovenska, Čiech a Moravy sa dnes zišla v chráme Sedembolestnej Panny Márie v Martine, aby slávením Eucharistie spoločne ďakovala všemohúcemu Bohu i Nepoškvrnenej Panne Márii za 35 rokov svojho pôsobenia. V duchu sú prostredníctvom Rádia Lumen s nami spojení aj tí, ktorým zdravotný stav, záplavy alebo iné vážne okolnosti nedovolili prísť do Martina.
   Pomaly sa blíži záver Roku kňazov a my sa Vám chceme poďakovať za jeho vyhlásenie. Určite počas tohto roku mnohí kňazi hlboko prežívali skutočnosť, že sviatostné kňazstvo, ku ktorému ich povolal Najvyšší Veľkňaz, Ježiš Kristus, je pre nich, ale i pre všetkých veriacich veľkým darom a zároveň tajomstvom. Uvedomujeme si potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Rok kňazov nás podnietil k hlbokej vďake za každého kňaza a za jeho službu. Povzbudil nás k tomu, aby sme sa za kňazov ešte viac modlili a prinášali obety.
   Vieme, že tento zvláštny rok Vám priniesol okrem radostí aj mnoho utrpenia a bolesti. Z mnohých strán sa ozývali hlasy, ktoré hlboko ranili Vás, katolícke kňazstvo i celú svätú Cirkev. Chceme Vás uistiť, že na Vás nezabúdame. Pamätáme na Vás vo svojich modlitbách. Všetci členovia sa denne modlievajú posvätný ruženec na spoločné úmysly a na prvom mieste ste Vy, drahý Svätý Otec, otcovia biskupi a kňazi. Aj naďalej chceme sprevádzať Vašu náročnú službu najvyššieho pastiera Cirkvi nielen svojimi modlitbami, ale aj obetami. Budeme sa usilovať niesť svoje životné kríže s pohľadom upretým na Kristovu tvár a na život našej nebeskej Matky Panny Márie. Od nich sa chceme učiť plniť vôľu nebeského Otca. Chceme vydávať svedectvo o veľkej Božej
láske a dobrote a svojím životom spolupracovať s Kristom na
spáse sveta.
   Nech Pán žehná Vašu službu, nech je Vaším svetlom, silou
i radosťou. Nepoškvrnená Panna Mária nech neustále oroduje za
Vás. Za Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a za Rodinu Nepoškvrnenej

Sr. M. Ignátia Hriňová      Sr. M. Pavla Draganová
generálna predstavená       provinciálna prestavená

V Martine v Roku kňazov, 5. júna 2010

   (List bol prečítaný pri slávnostnej sv. omši v Martine
a poslaný Svätému Otcovi Benediktovi XVI.)