Rodina Nepoškvrnenej 3/2009


Osemdesiat rokov
na Slovensku

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme.
Zvelebujem teba,bez ktorého by nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
Ty si dal zrod aj našej kongregácii a v nej slovenskej provinciia až doteraz ju udržiavaš pri živote.

Zvelebujem ťa, Pane, za obdobia radosti,
za čas, kedy sme bytostne cítili tvoju prítomnosť
uprostred nášho spoločenstva.
Zvelebujem ťa, Pane, aj za chvíle bolesti, ťažkosti a strádania.
Veríme, že aj vtedy si bol s nami.

Zvelebujem ťa, Pane, za každú sestru zvlášť,aj za všetky spoločne.
Zvelebujem ťa, Pane, za to, že si nám dal milosťspolupracovať na budovaní Božieho kráľovstva tu na zemi.

Ďakujem ti, Pane, za trpezlivosť so mnouaj so všetkými mojimi spolusestrami.
Za trpezlivosť s našimi chybami a slabosťami.

Ďakujem ti, Pane, za tvoju blízkosť.
Za chvíle, keď si sa nám prihováral,
ale aj za tvoje výrečné ticho,
ktoré bolo pre nás výzvou, aby sme začali hovoriť my.

Ďakujem ti, Pane, že si dopustil,
aby sme sa učili z vlastných chýb,
ale aj za tvoju stálu ochotu vždy nám odpúšťať.

Nakoniec ťa chcem prosiť, Pane,
požehnaj svoj ľud, požehnaj tieto tvoje služobnice,
ktoré ti chcú patriť celým srdcom. Amen.

Sr. M. Pavla Draganová provinciálna predstavená


  

Úplné odpustky
v Roku kňazov

   Ako sme informovali v predchádzajúcom čísle časopisu, dňa 19. júna 2009 sa začal v Katolíckej cirkvi Rok kňazov. Apoštolská penitenciária vydala dekrét, podľa ktorého je možné získať úplné odpustky všetkým veriacim, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy a ktorí sa v kostole alebo v kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov Ježišovi Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi, modlitbu - a tiež akýkoľvek dobrý skutok, urobený v ten deň - aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca. Odpustky možno získať:
- v deň začatia a ukončenia Roku kňazov (19. júna 2009 a 19. júna 2010),
- v deň 150. výročia zbožnej smrti svätého Jána Márie Vianneya (4. augusta 2009),
- každý prvý štvrtok v mesiaci alebo v iný deň stanovený miestnymi ordinármi.
   K získaniu úplných odpustkov je okrem toho potrebné splniť obvyklé podmienky (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek príchylnosti k hriechu).

Zdroj: TK KBS


    My Slováci tak radi prichádzame do našej národnej svätyne k Sedembolestnej Matke. Lebo ona nám „verí“, ona nás chápe!
    Preto je pochopiteľné, že tu hľadajú útočište naši bratia a sestry z Rodiny Nepoškvrnenej, že sem už tradične prichádzajú a že sa tu tak dobre cítili i tento rok - 2. mája. Prišli sme so svojimi bolesťami ku našej bolestnej Matke.
   Program bol vcelku jednoduchý, ba ani sr. M. Bernadeta sa nám osobne nemohla prihovoriť. No my sme boli radi, že je medzi nami a jej slová nám reprodukovala sr. M. Norberta.  Spoločná sv. omša, kde koncelebrácii predsedal o. biskup Baláž z Banskej Bystrice. Spolu s ním koncelebrovali traja biskupi a naši kňazi. Po nej sme využili čas nielen na to, aby sme niečo zjedli, ale hlavne, aby sme sa stretli, porozprávali, povzbudili. Popoludňajšia modlitba posvätného ruženca bola spoločnou vďakou dobrotivému Bohu i našej Matke za pomoc, ochranu a lásku.
   Natešení sme sa rozchádzali do našich domovov s dobrým pocitom spolupatričnosti v spoločenstve, ktoré nám všetkým dáva tak veľa pre náš život. A dovidenia na púti do Lúrd!

o. Ján M.


* Archív
Obsah

*Spomienka a vďaka
*V službách milosrdnej lásky
*K milej Matičke
*Láska, odpustenie a modlitba
*Spolupráca so zakladateľkou
*Mocná reč lásky
*Poznávajme Máriu
*Ohlasy
*Svedectvá z kríža
*Informácie