Rodina Nepoškvrnenej 3/2008


Matka nás chráni

Matka je tam, kde sú jej deti,rada ich vidí pohromade.
Agáty kvitli, slepé maky,keď zišli sme sa na Velehrade.

Kto nás to vedie k obetnému stolu,k hostine volá vyvolených?
Prišli sme, Matka, a chceme spoluKristovu obeť verne prežiť.

Veľké sú, Bože, naše rany,tie tvoje sú však ešte väčšie.
Naša bolesť je kvapkou v mori,tá tvoja - more nekonečné.

Ježišu, Priateľ našich duší,chceme ti svoje kríže obetovať,cez ich prijatie a život novýmôžeme tento svet posväcovať.

Sme deťmi Nepoškvrnenej Panny,ktorá nás svojím plášťom chráni.
V skrýši, v jej materinskom srdcizverení do starostlivej ochrany.

Sr. M. Jaroslava


  „Obetujme svoje modlitby, ťažkosti, svoju chorobu, sebazaprenia a všetko, čo má v Božích očiach duchovnú hodnotu, Bohu za svoju spásu, za spásu iných ľudí a za spásu sveta.“

(Mons. Franitšek Tondra,
Velehrad 11 mája 2008)


   Milá Rodina Nepoškvrnenej Panny Márie! Pred niekoľkými týždňami sme sa všetci vzájomne povzbudili na velehradskej púti Rodiny Nepoškvrnenej - my biskupi a kňazi vašou vierou a ochotou k obete. Cirkev je predĺžením Spasiteľovho života na zemi, je jeho mystickým telom. Preto každý pokrstený, každý člen Cirkvi má podiel na Kristovom kráľovskom kňazstve. Kto je povolaný k služobnému kňazstvu, tomu sám Pán prepožičiava svoju moc na službu Božiemu ľudu (nemá ju pre seba, ale pre druhých!) Kňaz prepožičiava Ježišovi ústa, ruky a svoju osobu. Preto môže hovoriť: „Toto je moje telo...“, „...Ja ťa rozhrešujem...“. Vžime sa do chvíle, keď sa Ježiš chystá naplniť svoje veľkňazské poslanie. Z večeradla ide do Getsemanskej záhrady. Z apoštolov si vyberá len troch a prosí ich: „Bdejte so mnou...“ Rozpráva sa s Otcom o obete, na ktorú sa chystá.
   Pane Ježišu, len krížom a utrpením nás zmieruješ s nebom, odpúšťaš nám hriechy a zachraňuješ svet. Teraz máš oslávené telo, ktoré už nemôže vám v tejto kňazskej bdelosti. Bedlite a modlite sa - to je tvoj príkaz.
   K tomuto pripodobneniu sa Kristovi - Veľkňazovi - vám žehnám a ďakujem za vaše obety.

+ Jozef Kajnek,
pomocný biskup královohradecký


* Archív
Obsah

*Pri Matkinom srdci
*Záležitosť môjho srdca
*Obetujte sa za spásu sveta
*Všetko je milosť
*Velehrad slovami pútnikov
*RN na Velehrade 31.5.2008
*Aj Slováci putujú do Lúrd
*Zázračné uzdravenie
*Poznávajú Máriu
*Informácie
*Modlitba
  k Panne Márii Škapuliarskej