Rodina Nepoškvrnenej 3/2007


Ave, Mária

Ave, blahoslavená Kráľovná srdca, nech plesá stvorenie. Ave, čistá nebeského Otca, požehnaná láska, čo v tebe tkvie.
Ave, dom svätý nebeský, šťastný, čo v srdci ti prebýva. Ave, sladká Mária, keď spievame ti Salve Regina.
Ty najkrajší kvet vzoru materského, požehnané svetlo v tebe žiarivé.
Ty chrám krásny Syna svojho svätého, tvojej lásky rodu nebeského.
Buď oslávená po všetky veky ty, slávna Matka pre všetky svety.
S radosťou sa ti oddám.
Svoje srdce zverím deň čo deň.
Ave, Mária moja, ty predrahá ľúbezná zem.

Marek Sopko,
člen RN„A ak nieviete apoštolovať svojím slovom, apoštolujte svojimi bolesťami.“

Mons.Rudolf Baláž
Šaštín, 19. mája 2007


   Vrátili sme sa z požehnanej púte Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne. Čo vedie pútnikov, dokonca chorých, telesne postihnutých, že cestujú mnoho hodín a prejdú desiatky kilometrov, aby sa zúčastnili svätej omše na pútnickom mieste?
   Púte Rodiny Nepoškvrnenej sú stromom, ktorý prináša svoje plody. Sú miestom vzdávania vďaky. Skrze Pannu Máriu tu čerpáme posilu a vyprosujeme požehnanie pre svoje rodiny a pre známych. Sú miestom vzájomných stretnutí. Na okamih sa pre chorých stávajú malými Lurdami. Toľko invalidných vozíkov, toľko chorých s paličkami. Jedni od druhých čerpajú silu a odovzdávaj si skúsenosti. Obnovujú sa stretnutia z Lúrd. A hlavne sú tu vydávané svedectvá, ktoré mnohých držia a posilňujú vo viere počas celého ďalšieho roka - do ďalšieho stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej.

Bohumila Vystrčilová,
vedúca RN na Morave a v Čechách


* Archív
Obsah

*Pri našej Matke
*Mária a Eucharistia
*Pokánie - adorácia - ruženec
*V pokore slúžiť
*O pravej úcte k Panne Márii
*Cez slzy k šťastiu
*Svedectvá z kríža
*Ohlasy
*Informácie
*Stretnutie RN v Šaštíne

Korunka Panny Márie

Učiň ma hodným chváliť ťa, Panna presvätá.
Daj mi silu v boji proti tvojim nepriateľom.
Verím v Boha... Otče náš...

  1. Zdravas‘, Mária... Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna Mária. R. Raduj sa tisíckrát.
 
2. Zdravas‘, Mária... Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
3. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
4. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú nábožnosť.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
    
Sláva Otcu... Otče náš...
  5. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám udelí ducha
     sebazapierania.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
6. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú pokoru.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
7. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám udelí svätú čistotu.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
8. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám udelí božskú múdrosť.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa,Panna... Sláva Otcu... Otče náš...
  9. Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám daruje poslušnosť.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
10.Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám daruje trpezlivosť.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
11.Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám daruje miernosť.
    
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...
 
12.Zdravas', Mária... Ježiš, ktorý nech nám daruje vytrvalosť
     v dobrom až do konca.
Svätá Mária... V. Raduj sa, Panna...

Sláva Otcu...
Pod tvoju ochranu...
Rozpamätaj sa, ó svätá Panna Mária...

Preklad Korunky z knihy Traité da la Vraie Dévotion a la Sainte Vierge, Librairie Mariale, Le Calvaire, France 2000. Juraj Augustín.