Rodina Nepoškvrnenej 2/2015


Ježiš - dobrý pastier
pozná svoje ovce

   Pane Ježišu Kriste, dobrý pastier našich duši, ty poznáš svoje ovce a vieš, ako vstúpiť do ľudského srdca, otvor mysle i srdcia týchto mladých, ktorí hľadajú a čakajú pravdivé slovo pre svoj život.
   Daj, nech pochopia, že len v tajomstve tvojho Vtelenia nájdu pravé svetlo.
   Prebuď odvahu v tých, čo vedia, kde hľadať pravdu, ale boja sa, že od nich žiadaš priveľa.
   Prebuď srdcia týchto mladých, ktorí by ťa chceli nasledovať, ale nevedia, ako prekonať nepokoj a strach, preto nasledujú iné hlasy a kráčajú po cestách, ktoré nikam nevedú.
   Ty si Slovom Otca, slovom, čo tvorí a zachraňuje, slovom, čo osvieti a posilní srdcia, premôž svojím Duchom váhanie a pochybnosti nerozhodných duší.
   Daj tým, ktorých povoláš, odvahu odpovedať s láskou: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)
   Panna Mária, pokorná dcéra Izraela, podpor svojou materskou láskou mladých ľudí, ktorých Otec povoláva. Posilňuj tých, ktorí sa mu už zasvätili. Nech opakujú s tebou radostné a večné áno zasvätenia. Amen.

(Svätý Ján Pavol II.
v roku 1993)


Pane Ježišu,
opakuj aj dnes svoje
láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom
a dievčatám milosť ochotne
odpovedať na tvoj hlas


   Je čas kňazských vysviacok, keď do Pánovej vinice prichádzajú nové posily. Prichádzajú s oduševnením a zaiste aj so svojimi plánmi. Kristov kňaz je však okrem iného povolaný aj k tomu, aby sa po vzore svojho Majstra so zvláštnou láskou a dobrotou skláňal nad tými, ktorí sú chorí a trpiaci. A hoci sa svojou ľudskou prirodzenosťou vzpierame pred účasťou v tajomstve kríža, predsa sa musíme snažiť do tohto tajomstva vždy hlbšie prenikať. Prostredníkmi k pochopeniu tohto tajomstva sú všetci trpiaci, ktorých nám Pán postavil na cestách nášho života. A tak, ako plynú naše kňazské roky, s údivom zisťujeme, že veľmi často lôžko chorého má mnoho podobného s obetným stolom, na ktorom každý deň obetujeme Telo ukrižovaného a zároveň osláveného Vykupiteľa. Rany chorého majú tak mnoho podobného s Kristovými ranami. Ruky, ktoré už nevládzu pracovať, môžeme pripodobniť rukám priklincovaným na dreve kríža. Opustenosť chorých, ich vysoký vek, nezáujem najbližších – sú opakovaním Kristovej opustenosti...
   Na našich chorých môžeme vidieť mnoho analógií medzi tým, čo vytrpel Kristus pre naše vykúpenie, a tým, čo prežívajú naši bratia a sestry navštívení Kristovým krížom. Utrpenie týchto chorých sa stáva obrovským pokladom Cirkvi, ktorý sa mení na záchranu mnohých duší. Veľmi veľa z tohto pokladu sa dostáva aj nám kňazom. Svojimi modlitbami a obetami nás sprevádzajú celý život a my to nielen vieme, ale aj cítime.
   Keď som dostal možnosť napísať pár slov do tohto časopisu, chcem túto príležitosť využiť aj na poďakovanie vám všetkým chorým a trpiacim, ktorí sa obetujete za nás kňazov. Ste našou obrovskou podporou a veľmi si to ceníme. Pomáhajte nám aj naďalej a nezabúdajte ani na našich bratov novokňazov.

Ľuboš Sabol, dekan – farár Detva


* Archív
Obsah

* Dobrý pastier
* Ľudové misie a naši chorí
* Očarujúce a nezabudnuteľné
* Prítomnosť Nepoškvrnenej
* Čo mám robiť?
* Za každú cenu
* Až na dno samoty
* Keď pomohla Zázračná medaila
* Poznávajme Máriu
* Ohlasy
* Informácie

Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu
tajomstiev radostného ruženca

   Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Návrh doplniť názov tajomstva o túto zmienku podala Teologická komisia KBS. Biskupi Slovenska ho schválili na svojom 80. plenárnom zasadnutí v Melčiciach (dňa 16. marca), práve pred blížiacim sa sviatkom svätého Jozefe.
   Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme.
   Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto:
   „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala;
   Ježiš, ktorého si. Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“
  
Zámerom pridania zmienky o svätom Jozefovi je okrem iného snaha o prehĺbenie úcty k pestúnovi Božieho Syna. Evanjelium hovorí o svätom Jozefovi ako o spravodlivom ochrancovi Svätej rodiny. Ochrana rodín, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v dnešnej dobe, patrila k podnetom na doplnenie názvu ružencových tajomstiev. Toto doplnenie tiež možno vnímať ako jeden z plodov nedávno uplynulého roku Sedembolestnej Panny Márie. Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasleduje po tom, ako sa meno svätého Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI., a schválil ich jeho nástupca - pápež František.
   Ruženec predstavuje rozjímavú modlitbu nad najdôležitejšími udalosťami spásy, teda udalosťami súvisiacimi so životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna Ježiša Krista, ktorého matkou sa stala Panna Mária a pestúnom jej ženích, svätý Jozef.

Zdroj: TK KBS