Rodina Nepoškvrnenej 2/2012


Prijmi Matka,
v náruč kňaza

Prijmi, Matka, v náruč kňaza,
ktorý je už celý tvoj,
priviň si ho k svojmu srdcu,
pri ňom, Matka, stále stoj.

Žehnaj ho, keď dvíha dary
v chlebe a vo víne tiež.

Žehnaj ho, keď pomáha nám
ťarchu našich krížov niesť.

Počuj, Matka, naše prosby,
ktoré ti predkladáme,
svätosť jeho života
v ochranu ti dávame.
Bude kňaz so srdcom Krista,

Božej službe oddaný,
prosíme zaň teba vrúcne,
keď slávi obeť na oltári.

Vzhliadni, dobrotivá Panna,
na kňaza v jeho mladosti,
obdaruj ho milosťami,
nech nás vedie ku čnosti.
Priveď nás spolu do neba,
veď ty si nebies brána,
Matka, nezabudni na nás,
keď prídeme pred Pána.

Emília Krajčíková

 

rn34.jpg (21463 bytes)
Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha"

Bl. Ján Pavol II.
  

   Kňaz je nesmiernym Božím darom pre svet: je to Ježiš, ktorý kadiaľ chodí, dobre robí, uzdravuje chorých, prináša pokoj a radosť ľudským dušiam.
   Kňaz je živým nástrojom Krista vo svete, ktorý poskytuje Pánovi svoj hlas, svoje ruky, celé svoje bytie. Počas svätej omše sprítomňuje vykupiteľskú obetu z Kalvárie. Sprítomňuje vykúpenie uskutočnené Kristom.
   Kňaz má pre ľudstvo väčšiu cenu, než všetky materiálne dobrá spolu. Musíme veľa prosiť za svätosť kňazov, musíme im pomáhať a podporovať ich svojou modlitbou a musíme v nich vidieť samého Krista.
   Mnohí členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa hlásia s radosťou k obetovaniu modlitieb a života za svätosť kňazov, lebo si uvedomujú, že ich služba lásky a obety má veľkú cenu. Chcú mať mnohých duchovných synov a bratov, a tak každý rok rastie veľká duchovná rodina, ktorá sa navzájom duchovne podporuje.
   Pozývame aj Vás, všetkých našich čitateľov, aby ste sa modlili a obetovali za kňazov, za nové kňazské a rehoľné povolania, aby v Cirkvi nikdy nechýbali tí, ktorí nám svojím príkladným zasväteným životom zvestujú Krista, prítomného uprostred nás.

Sr. M. Alica


* Archív
Obsah

* Staré Hory - slovenské Lurdy
* Bol vnímavý na príklady
* Cena za ochranu života
* List novokňazom
* Skutočný príbeh
* Nikdy nebola opustená
* Modliť sa ruženec
* Poznávajme Máriu
* Svedectvá z kríža
* Ohlasy
* Informácie
* Príloha zo stretnutia
   v Starých Horách

Modlitba
k Matke Starohorskej

Starohorská Panna Mária, naša Matka,
ty si pre nás darom lásky Najsvätejšej Trojice.
Prichádzame k tebe, aby sme ti ďakovali
za roky prežité pod tvojou materskou ochranou.
Zverujeme ti dnes svoju budúcnosť,
všetkých tvojich ctiteľov, starohorských pútnikov
i celý náš slovenský národ.
Matka Starohorská, vypros nám u Boha milosť,
aby sme vo svete rozsievali pokoj, nádej a lásku,
a tak budovali medzi nami Božie kráľovstvo.
Pod tvojou materskou ochranou
chceme kráčať cestou spásy do Božieho príbytku v nebi,
kde sa budeme naveky radovať s tvojím Synom,
naším Spasiteľom.
Amen.

Imprimatur: Mons. Rudolf Baláž,
Staré Hory dňa 30. 5. 2011