Rodina Nepoškvrnenej 2/2007


Kňaz - posol Božej lásky

Tak vyšiel do sveta kriesiť lásku v srdciach ľudí, čo ako hviezda sa trblieta a nádej v odpustenie budí.

Je ako rozsievač, čo dobré zrno seje, je nositeľom Božieho slova, lieči tých, čo plní beznádeje hľadajú pravdu a lásku Pána Boha.

Na cestách toľkokrát plných bolestí pomáha liečiť srdcia slovom Božím, veď koľko je dnes neresti ako cesta zarastená hložím.

Koľkokrát unavený kráča životom, a predsa slová jeho sú plné lásky i pre tých, čo ako tráva rastú za plotom a nesú v sebe hriechu vrásky.

Nuž vážme si ich prácu - slová, pomáhajme im ísť životom, veď to posol Božej lásky volá, aby z nás nebol suchý kvietok za plotom.

Eugénia Fabková„Drahí kňazi, nikdy nie ste takí silní ako vtedy, keď povznášate svoje ruky k nebu pri slávení Eucharistie. Vtedy máte na svojej strane všemohúcnosť samého Boha.“

Ján Pavol II.


Vatikán 8. februára 2007

Ctihodná sestra Bernadeta!

   Svätý Otec Benedikt XVI. s potešením prijal Váš list, písaný v mene celej Rodiny Nepoškvrnenej, ako aj ostatné prejavy oddanosti voči Kristovmu námestníkovi pri príležitosti vianočných a novoročných sviatkov.
   Jeho Svätosť, vďačný najmä za duchovnú kyticu modlitieb a obiet, opätovne si s láskou spomína na členov Rodiny Nepoškvrnenej, ich blízkych a opatrovateľov a všetkým vyprosuje potrebné milosti, udeľujúc zo srdca osobitné Apoštolské požehnanie.

S úctivým pozdravom v Kristovi

Mons. Gabriele CACCIA
Asesor


   Čo popriať novokňazom na začiatku ich kňazskej služby? Zaiste to, čo väčšina ľudí, ktorí im v tomto čase gratulujú ku kňazskej vysviacke: prajem im aj ja hlavne Božie požehnanie, silu a svetlo Ducha Svätého. Prajem im, aby zvestovali Božie slovo a nie svoje vlastné. Predpokladom je, že to Božie slovo poznajú a že im nie je cudzia realita života jednoduchého človeka. Prajem im, aby žili skromne a jednoducho, aby dokázali mlčať, keď iní hovoria a aby vedeli nájsť slová i vtedy, keď iní zmĺknu. Prajem im, aby boli mužmi modlitby a Eucharistie, aby ľuďom mohli darovať niečo, čo im pomôže neklesnúť do povrchnosti všedného života. Novokňazom prajem, aby svojím životom sprítomňovali Pána, jednoducho, aby ich život bol svedectvom, že Boh je nám blízky, že nás neopúšťa, že je Emanuel - Boh s nami. Prajem im, aby boli autentickí, vierohodní, teda aby naozaj žili to, čo ohlasujú. To sa mi zdá dnes byť najsilnejším argumentom pri ohlasovaní evanjelia.
   A na záver, aby vyžarovali okolo seba pokoj, radosť, lásku, dobrotu, miernosť, ktoré sú ovocím Ducha Svätého, ako o tom píše apoštol Pavol v liste Galaťanom (porov. 5, 22). Aby v nich toto ovocie stále dozrievalo a aby uzdravovalo aj dnešný svet, ktorý je tak hladný po takomto ovocí. To im z hĺbky môjho kňazského srdca prajem a vyprosujem.

Pavol Zahatlan,
rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre


* Archív
Obsah

* Buďte bezúhonní!
* Kristus v chorých
* Skrze Máriu k Ježišovi
* Tretie fatimské posolstvo
* Myšlienky z Fatimy
* Filipínske zázraky
* Vôna jeho lásky
* Svätá Panna ju uzdraví
* Svedectvá z kríža
* Cez slzy k štastiu
* Ohlasy
* Informácie