Fatima stále aktuálna IV.

   Panna Mária pri svojom zjavení sestre Lucii v kláštore v Pontevedre 10. decembra 1925 povedala: „Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu ich duše“.
   Prečo päť prvých sobôt?
   V jednom zo svojich listov sestra Lucia píše o tom, čo jej bolo zjavené: „Dcéra moja“, povedal Ježiš, „ide o päť druhov urážok a rúhaní, ktorými je urážané Nepoškvrnené Srdce Panny Márie:
1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti jej panenstvu.
3. Rúhanie proti jej Božiemu materstvu.
4. Rúhanie tých, ktorí sa snažia vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie, ba i nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Rúhanie, ktorým ju urážajú tí, ktorí ju potupujú priamo v jej posvätných obrazoch.“
   Zastavme sa pri jednotlivých prvkoch pobožnosti piatich prvých sobôt, o ktorých hovorila Panna Mária pri svojom zjavení.
   Spoveď na prvú sobotu mesiaca
   Odporúča sa, aby ten, kto si vykonáva túto pobožnosť, prijal sviatosť zmierenia v prvú sobotu. V zápiskoch vizionárky z Fatimy čítame, že Lucia pri jednom zo zjavení predstavila Ježišovi ťažkosti, s ktorými sa hneď od začiatku stretli niektoré duše, keď si chceli vykonať spoveď v určenú sobotu. Prosila ho, aby svätá spoveď, ktorú si vykonali už predtým, mala platnosť osem dní. Ježiš jej povedal: „Môže to byť dokonca omnoho dlhšie, pod podmienkou, že ľudia, ktorí ma prijímajú v prvú sobotu, sú v stave posväcujúcej milosti a majú úmysel odčiniť urážky voči Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu.“ Ku sviatosti zmierenia môžeme pristúpiť počas prvých sobôt (alebo už pred nimi) a postupne si každý mesiac vzbudiť úmysel prispieť ňou k odčineniu jednotlivých druhov urážok Nepoškvrneného Srdca, o ktorých hovorí Ježiš, alebo zakaždým mať úmysel prispieť k odčineniu všetkých druhov urážok naraz. Úmysel si môžeme vzbudiť už počas prípravy na prijatie tejto sviatosti alebo vo chvíli, keď nám kňaz udeľuje rozhrešenie. Ak by sme si zabudli vzbudiť tento úmysel, môžeme na to využiť prvú príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia, ktorá sa nám naskytne.
   Pred spoveďou sa môžeme modliť napríklad týmito slovami: „Bože, túžim teraz pristúpiť ku sviatosti zmierenia, aby som získal odpustenie hriechov, najmä tých, ktorými som vedome alebo nevedome urazil Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Nech v tejto sviatosti zmierenia obsiahnem milosrdenstvo a nech ho vyprosím aj pre úbohých hriešnikov, aby Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazilo. Bože, buď milostivý mne hriešnemu, najmä za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!“
   Sväté prijímanie
   Je samozrejmé, že ide o prijatie svätého prijímania v stave posväcujúcej milosti. Pre mariánskeho ctiteľa by nemalo byť krajšej chvíle, akou je sviatostné zjednotenie sa s Ježišom, ktorý sa stal človekom, vzal si telo z Márie Panny, za nás trpel, zomrel a v oslávenom tele vstal z mŕtvych. Tak ako v prípade sviatosti zmierenia je potrebné vzbudiť si úmysel - prispieť týmto prijatím Eucharistie k odčineniu urážok a rúhaní voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
   Modlitba posvätného ruženca
   Podmienkou je pomodliť sa aspoň päť desiatkov ruženca. Po každom desiatku sa treba pomodliť modlitbu anjela: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
   Pätnásťminútové rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca
   Je to najťažší prvok tejto pobožnosti. Prečo? Nikto nás nenaučil rozjímať. Nevieme, ako to máme robiť, nedokážeme sa odtrhnúť od vecí tohoto sveta a niekoľko minút uvažovať o tajomstvách našej viery. Nemá to byť čítanie textu nejakého autora. Nejde ani o naše uvažovanie alebo dokonca o našu špekuláciu, ale ide o rozjímanie v snahe zjednotiť sa s Máriou, v snahe robiť jej spoločnosť pri prežívaní jednotlivých tajomstiev.
   Počas rozjímania sa zjednocujeme s Pannou Máriou a spolu s ňou sa v pokore skláňame nad mystériom našej spásy ukrytom v tajomstvách posvätného ruženca. Môžeme uvažovať o niektorom z tajomstiev alebo celkovo nad tajomstvom života Krista a jeho Matky. Ten, kto príjme Máriino pozvanie a strávi s ňou pätnásť minút pri uvažovaní o niektorom z ružencových tajomstiev, bude mať spolu s ňou účasť na kontemplácii Kristovej tváre.
   Pätnásťminútové rozjímania v rámci pobožnosti prvých sobôt sú prvými lekciami, ktoré nám dáva Panna Mária, a ty - ak chceš - môžeš byť ich účastníkom. Mária bude hovoriť k tvojmu srdcu, ak sa ty budeš chcieť zjednocovať s jej srdcom.
   Svedectvo Jána Pavla II.
   Chceme si priblížiť istú udalosť, ktorá sa stala počas jednej z návštev Jána Pavla II. v Poľsku. Je 7. jún 1997. Ján Pavol II. má naplánovanú návštevu svätyne Panny Márie Fatimskej v Zakopanom na Krzeptówkach. Je to prvá sobota v mesiaci. V toto dopoludnie, na prekvapenie všetkých, prišiel Svätý Otec do tohoto chrámu skôr ako bolo naplánované. Svedok tejto udalosti píše: „Zvykli sme si na to, že pápež sa vždy omešká, že prichádza niekoľko minút alebo niekoľko desiatok minút neskôr, ako je oznámené. Vtedy na Krzeptówkach sa Ján Pavol II. objavil o pätnásť minút skôr, ako bolo uvedené v programe návštevy. Neurobil to náhodou, pretože, ako hovorili tí, ktorí ho sprevádzali, v to ráno Ján Pavol II. naliehal: „Poďme už!“ Do chrámu prišiel štvrťhodinu pred plánovaným začiatkom svätej omše. Prečo? Aby tých pätnásť minút zotrval na kolenách v tzv. starej kaplnke pred zázračnou sochou Panny Márie Fatimskej. Zotrvával v rozjímaní, vlastne „robil spoločnosť“ Márii v jej rozjímaní. V súlade s prosbou Panny Márie strávil pätnásť minút v rozjímaní nad ružencovými tajomstvami s úmyslom odčiniť urážky, ktorých sa dostáva jej Nepoškvrnenému Srdcu. V tento deň splnil aj ostatné podmienky pobožnosti prvých sobôt vrátane modlitby ruženca, čo urobil verejne počas večernej pobožnosti v Ludzmierzi.“
   O čom svedčí táto udalosť? Ján Pavol II. praktizoval pobožnosť prvých sobôt. Nie je to pre nás podnet k tomu, aby sme sa znova započúvali do výzvy, ktorú nám všetkým adresovala Panna Mária vo Fatime a aby sme aj my začali praktizovať pobožnosť prvých sobôt?
   Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď mojou múdrosťou, zapáľ vo mne lásku, veď ma k Bohu!

Podľa bulletinu Víťazstvo
prichádza v prvé soboty,
ktorú vydal Fatimský apoštolát
na Krzeptówkach 2005
spracovala sr. M. Alžbeta.