Rodina Nepoškvrnenej 1/2007


Na nemocničnom lôžku

Starostlivý a dobrý si, môj Pán, bolesťou čistíš dušu moju od špiny, chcem ťa chváliť naveky ty, môj Bože jediný.

Ťažká je cesta na Golgotu, bolesť trýzni, sila ubúda. Pošli Bože pomoc prepotrebnú, keď chorý slová modlitby už zabúda.

Ruženec v dlani, modlitba bez slov, len túžba bolesť utíšiť. Daj silu, Pane, kríž môj niesť, na chvíľu ťarchu jeho necítiť.

Dal si mi, Bože, ťažký kríž, daj mi aj nádej v ľudskú rodinu, keď padám pod krížom, prosím, pošli vždy láskavé srdce,
čo zmierni ťažkú hodinu.

Matka Božia, Matka naša, ty poznáš bolesť tohto sveta, u teba je pomoc istá,
vieš, že trpí tvoje dieťa.

Marta PopperováKrížová cesta


    Apoštoli Peter a Ján sa prišli v jedno odpoludnie modliť do chrámu. Práve v tom čase priniesli aj muža od narodenia chromého. Kládli ho ku chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna. Tu si žobral na chlieb od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.
    Peter na to povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3, 6). Milovaní, tento div nám zaznamenávajú Skutky apoštolov. Môžeme si položiť otázku: Kto je pre nás Ježiš? Na ktoré miesto v našom živote ho kladieme? Pýtame od Boha len „almužnu“? Chceme prijať Ježiša Krista do svojho života alebo chceme zostať v tme a v hriechu?
    Prihováram sa  vám chorým, trpiacim, opusteným! Nechajme vojsť Boha do svojho života, aby nás uzdravil a naplnil náš život. Jedine s Kristom dokážeme čeliť všetkému tomu, čo sa nám bude zdať ťažké a nepríjemné. On nám nechce dať len almužnu, ale sám chce vstúpiť do nášho života, aby nás mohol premieňať, uzdravovať. Dokonca chce cez nás lúčmi svojej lásky zohrievať aj iných.
    Z celého srdca vám v tomto nastávajúcom roku prajem, aby ste sa nevzdávali, ale aby ste verili v Krista a v jeho lásku, a po ničom inom netúžili iba po ňom. On nám chce dať veľké bohatstvo, ktoré prevyšuje striebro i zlato, chce nám dať seba samého. Spolu s Nepoškvrnenou Pannou Máriou odpovedzte na jeho volanie a náš život bude mať význam. Bude očisťovaný Baránkovou krvou a z tmy hriechu nás pozdvihne jeho nesmierne milosrdenstvo.

Sr. M. Bernadeta Pánčiová


* Archív
Obsah

*Drahí moji!
*Vďaka za vaše utrpenie
*Viera mi vlieva nádej
*Modli sa k sestre Faustíne
*Rozsudok
*Cez slzy k šťastiu
*Fatima stále aktuálna IV.
*Posolstvo Svätého Otca chorým
*Služba chorým ako dar
*Ohlasy
*Svedectvá z kríža
*Informácie

Boží Baránok sa ľudstvu dáva.
Jeho svätá krv je prelievaná.
Tretieho dňa zavčas rána
je Kristova láska vzkriesená a slávna.

Niesť kríž s Ježišom Kristom je krásne.
On nám dáva k tomu silu,
nadľahčuje všetky naše bremená.
Neobyčajné je aj to,
že kto nesie kríž s naším Pánom,
bude s ním vzkriesený.
Vzkriesený pre život - večnú lásku.

Želáme a vyprosujeme Vám
od zmŕtvychvstalého Pána,
aby jas, ktorým sa skvie,
prenikol hlboko do Vášho srdca,
aby ste sa s Ježišom stretli
a zatúžili stále zostať s ním
aj s jeho presvätou Matkou Pannou Máriou.

Redakcia RN